Protektahan ang iyong sarili mula sa mga lindol at tsunami ~ Suriin ang hazard map ~

地震・津波から身を守ろう ~ハザードマップを確認しよう~

2024/03/13 Wednesday Anunsyo, Kaligtasan

Para sa pagpupulong sa pag-iwas sa kalamidad bilang isang pamilya (artikulo ng MieInfo) – i-click dito

Ano ang gagawin kapag nagkaroon ng lindol (artikulo ng MieInfo) – i-click dito

Ang Nankai Trough na lindol ay isang malaking lindol na magaganap mula sa Shizuoka Prefecture hanggang sa pinakatimog na dagat ng Kochi Prefecture.

Kapag nangyari ang lindol na ito, maaari ding makabuo ng tsunami. Noong nakaraan, maraming buhay ang nawala sa Mie Prefecture dahil sa tsunami kasunod ng malalaking lindol.

Upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga lindol at tsunami, suriin muna ang mga evacuation center at mga hazrd map sa iyong lugar at alamin ang tungkol sa tsunami flood zone at ang sitwasyon sa paligid ng iyong tahanan.

Ang impormasyon tungkol sa mga evacuation center sa bawat munisipalidad ay pinagsama-sama sa website na bousaimie.jp.

https://www.bosaimie.jp/static/X_MIE_ne000

Mga katangian ng tsunami

  • Ito ay napakabilis, umaabot sa bilis na humigit-kumulang 10m/s (36km/h) kahit malapit sa baybayin.
  • Ito ay hindi kinakailangang magsimula sa pag-atras ng tubig sa dalampasigan o tinatawag na drawdown.
  • Maaari itong makaabot hanggang sa mga ilog at daluyan ng tubig..
  • Maaaring hindi makagalaw ang mga tao kahit na ang tsunami ay humigit-kumulang 30 cm. Maaaring hindi ka makalikas at malalagay sa panganib ang iyong buhay.
  • Ang mga kahoy na bahay ay sinasabing bahagyang nawasak ng 1m tsunami at ganap na nawasak ng 2m tsunami

Tingnan din ang website ng Opisina  [Mga app at website na kapaki-pakinabang kung sakaling magkaroon ng sakuna] (multilingual) . Maaari kang mag-install ng mga kapaki-pakinabang na app para makakuha ng impormasyon at balita tungkol sa mga sakuna sa Japan.

Mula Abril 1, 2024, may idaragdag na karagdagang item sa paglilinaw ng mga kondisyon sa pagtatrabaho hinggil sa “Indefinite Employment Period Conversion Rule”

2024/03/13 Wednesday Anunsyo, Kaligtasan

2024年4月1日から「無期転換ルール」に関して、労働条件明示の項目が追加されます。

I-click dito dito upang makita ang artikulong “Alam mo ba ang panuntunan para sa pag-convert ng indefinite employment period?” (MieInfo page)

I-click dito  t pang makita ang mga madalas itanong tungkol sa indefinite employment term conversion rule (MieInfo page).

Mula Abril 1, 2024, babaguhin ang sistema ng tahasang deklarasyon ng mga kondisyon sa pagtatrabaho (Artikulo 5 ng Implementing Regulations of the Labor Standards Law – Roudou Kijun-ho Seko Kisoku Dai 5-jo). At tataas ang bilang ng mga bagay na ipapaliwanag ng mga kumpanya tungkol sa mga kondisyon sa pagtatrabaho kapag nagtatapos o nag-renew ng kontrata sa pagtatrabaho.

Para sa lahat ng manggagawa (mga paksang ipapaliwanag ng mga idinagdag)

  • Scope of changes to the workplace and roles

Saklaw ng mga pagbabago sa lugar ng trabaho at mga tungkulin

Para sa pagtatapos ng lahat ng kontrata sa pagtatrabaho at para sa bawat pag-renew ng isang nakapirming kontrata sa pagtatrabaho, isang paliwanag sa mga nilalaman ng lugar ng trabaho at mga tungkulin “pagkatapos ma-hire” at ang saklaw ng lugar ng trabaho at mga tungkulin ay kinakailangan. mga tungkulin na maaaring magbago dahil sa mga muling pagtatalaga sa hinaharap, atbp.

Para sa mga manggagawa sa mga nakapirming kontrata (mga isyu na ipapaliwanag ng kumpanyang idinagdag)

  • Mga limitasyon sa pag-renew

Ang isang paliwanag sa pagkakaroon at nilalaman ng mga limitasyon sa pag-renew (kabuuang tagal ng kontrata o maximum na bilang ng mga pag-renew ng isang nakapirming kontrata sa pagtatrabaho) ay kinakailangan para sa bawat pagtatapos ng isang nakapirming panahon na kontrata sa pagtatrabaho at bawat pag-renew ng kontrata.

(Kung ang limitasyon sa pag-renew ay itinatag o binawasan pagkatapos ng pagtatapos ng unang kontrata sa pagtatrabaho, dapat ipaliwanag ng kumpanya ang mga dahilan nito sa manggagawa nang maaga).

  • Pagkakataon na humiling ng permanenteng pagbabago ng trabaho

Ang paliwanag sa pagkakataong humiling ng walang tiyak na pagbabago sa trabaho ay kinakailangan para sa bawat panahon ng pag-renew ng kontrata na nagpapahintulot sa mga manggagawa na humiling ng walang tiyak na pagbabago sa trabaho.

  • Pagpapaliwanag ng mga kondisyon sa pagtatrabaho pagkatapos ng pagpalit ng indefinite period

Ang paliwanag ng mga kondisyon sa pagtatrabaho kasunod ng pahlipat ng idefinite term sa trabaho ay kinakailangan para sa bawat pag-renew ng kontrata kung saan ang isang kahilingan para sa isang indefinite employment period ay maaaring gawin ang pag papalit.

Tingnan din ang portal na website para sa conversion ng indefinite employment period para sa mga manggagawang may mga fixed-term contract (sa wikang Japanese lamang)

https://muki.mhlw.go.jp/

Information

Mie Labor Bureau 059-226-2110 [sa wikang Japanese lamang].

Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie (MieCo) 080-3300-8077

Available languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese.