Pamilyar ka ba sa “indefinite work term conversion rule”?

「無期転換ルール」を知っていますか?

2023/11/10 Biyernes Anunsyo, Karera

Ang indefinite term na tuntunin sa conversion (muki tenkan rule – 無期転換ルール) ay nangangahulugan na kapag ang isang fixed-term na kontrata sa pagtatrabaho sa parehong kumpanya ay na-renew sa kabuuang higit sa limang taon, ang kontrata ay maaaring ma-convert sa isang kontrata sa pagtatrabaho na walang nakapirming termino (indefinite term employment contract) sa kahilingan ng empleyado. (Artikulo 18 ng Employment Contract Law: nagkabisa noong Abril 1, 2013).

Sa prinsipyo, ang lahat na may nakapirming kontrata sa pagtatrabaho na may terminong higit sa limang taon ay karapat-dapat.

*Lahat ay may karapatang ito, anuman ang uri ng trabaho, kabilang ang “contract worker” (keiyaku shain), “part-time worker”, arubaito atbp.

Kung ang isang manggagawa ay mag-aplay para sa isang walang-katapusang kontrata sa pagtatrabaho, ang kontrata ay magiging isang walang-katapusang kontrata sa pagtatrabaho mula sa araw pagkatapos ng kasalukuyang fixed-term na kontrata sa pagtatrabaho.

Website ng portal para sa walang tiyak na pagbabalik-loob ng mga manggagawa na may mga nakapirming kontrata (Japanese): https://muki.mhlw.go.jp/

Ang mga madalas itanong tungkol sa mga patakaran para sa pagpapalit ng mga trabaho para sa isang hindi tiyak na panahon (pahina ng MieInfo) ay matatagpuan dito.

Mag-click dito upang ma-access ang Handbook sa mga patakaran para sa pag-convert ng mga manggagawa na may hindi tiyak na kontrata sa pagtatrabaho (inihanda ng Ministry of Health, Labor and Welfare: Japanese).

Impormasyon

Mie Labor Office (Mie Roudou-kyoku) 059-226-2110 [sa Japanese lang].

Consultation Center para sa mga Dayuhang Naninirahan sa Mie (MieCo) 080-3300-8077

Mga magagamit na wika: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Anunsyo ng joint specialized consultation session para sa mga dayuhan (walang bayad)

2023/11/10 Biyernes Anunsyo, Karera

外国人のための合同専門相談会(無料)のお知らせ

Isang pinagsamang espesyalisadong sesyon ng konsultasyon para sa mga dayuhan ay gaganapin sa Nagoya City.  Maaari kang sumangguni tungkol sa mga pamamaraan sa Immigration Bureau, mga kondisyon sa trabaho, mga problema sa trabaho, pananakot at diskriminasyon, pati na rin ang legal na payo.  Mangyaring gamitin ito kung mayroon kang anumang mga problema.  Binibigyan ng priyoridad ang mga nagpareserba, kaya inirerekomenda ang mga paunang pagpapareserba.

Araw at Oras

Saturday, November 18, 2023

10:00-16:00 (Ang pinakahuling registration para sa sesyon ng konsultasyon ay 3:30 ng hapon)

Lugar

JICA Chubu

Address: 4-60-7 Hiraike-cho, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi Prefecture

*5 minutong lakad mula sa Sasashima Live Station (Aonami Line)..

*13 minutong lakad mula sa Nagoya Station.

Tungkol as pagpapa reserba

Kapag magpapa reserba sa wikang Japanese

Tel: 0570-052259 →1#→0#→140#

E-mail: nagoya_ukeirekankyou@i.moj.go.jp

Kapag magpapa reserba ng ibang wika maliban sa Japanese

Tel: 052-961-7902

E-mail: sadan@aia.pref.aichi.jp

Ano ang sasabihin kapag magpapareserba

  • Pangalan
  • Nilalaman ng konsultasyon
  • Kailangan mo ba ng interpreter? (Anong wika ang kailangan mo ng interpreter?)
  • Ninanais na oras
  • Numero ng telepono (kung available)

I-click dito para sa pamphlet ng sesyon ng pinagsamang specialty consultation

Pamphlet sa wikang Portuguese

Pamphlet sa wikang Spanish

Pamphlet sa wikang Tagalog

Pamphlet sa wikang Chinese

Pamphlet sa wikang English

Pamphlet sa wikang Indonesia

Pamphlet sa wikang Nepalese

Pamphlet sa wikang Japanese