Mie Multilingual Disaster Support Center

みえ災害時多言語支援センター Mie Multilingual Disaster Support Center

2024/01/01 Monday Anunsyo, Kaligtasan

Mie Multilingual Disaster Support Center

Kung sakaling magkaroon ng sakuna, i-click dito

Ang Mie Multilingual Disaster Support Center (Mie Saigaiji Tagengo Shien Center – みえ災害時多言語支援センター) ay itinatag ng Mie Prefecture at ng Mie International Exchange Foundation (MIEF) batay sa isang kasunduan sa mga dayuhan na magbigay ng multilingual na impormasyon sakaling magkaroon ng isang malaking sakuna, at pinatatakbo sa pakikipagtulungan ng mga boluntaryo at mga nauugnay na organisasyon.

 1. Mga katawan na responsable para sa pagtatatag at pagpapatakbo

Mie Prefecture at Mie International Exchange Foundation (MIEF)

 1. Lokasyon

Mie Kenmin Koryu Center (3rd floor ng UST Tsu)

 1. Pamantayan sa pagtatatag

Kung sakaling magkaroon ng malaking sakuna, kapag ang lalawigan ay nagpatibay ng sistemang pang-emerhensiya gaya ng itinakda sa Regional Disaster Prevention Plan, at kapag nakumpirma (o inaasahan) na malaking bilang ng mga dayuhang residente ang naapektuhan, ang pagtatatag ng sentro ay pagpapasya sa pamamagitan ng konsultasyon sa pagitan ng Mie Prefecture at ng Mie International Exchange Foundation.

 1. Nilalaman ng mga operasyon
  1. Pagbibigay ng kinakailangang impormasyon sa sakuna sa maraming wika para sa mga dayuhang residente
   • Pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga sakuna sa iba’t ibang wika na inilabas ng city hall, pambansang pamahalaan, atbp.
   • Pagbibigay ng maraming wikang impormasyon tungkol sa mga sakuna na inihayag ng mga munisipalidad na kapaki-pakinabang sa malawak na lugar.
  2. Pagsagot sa mga tanong at katanungan mula sa mga dayuhang residente
  3. Suporta para sa pagpapatakbo ng mga evacuation center (interpretasyon at pagsasalin) kung saan ang mga dayuhang residente ay nakasilung

*Ang mga serbisyong inaalok sa Interpretation and translation ay nasa limang languages: Easy Japanese, Portuguese, Spanish, English and Vietnamese.

Ang mga kaso ng trangkaso ay dumadami

2024/01/01 Monday Anunsyo, Kaligtasan

インフルエンザが流行しています

Ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon laban sa coronavirus ay epektibo rin laban sa trangkaso o influenza. Gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon upang mabawasan ang iyong panganib na mahawa.

Magsuot ng mask

Magsuot ng mask kapag bumibisita sa isang institusyong medikal, o kapag bumibisita sa isang institusyong medikal o pasilidad ng pangangalaga ng matatanda kung saan maraming matatanda at ibang taong may mataas na panganib na magkasakit ang naka-confine o nakatira.

Kapag bumibisita sa mga matataong lugar, mabisa rin ang pagsusuot ng mask upang maprotektahan ang sarili sa sakit.

Paghuhugas ng kamay at bentilasyon

Epektibo bilang pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.

Panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa ibang tao

Ang pag-iwas sa mga lugar na hindi maganda ang bentilasyon, mga mataong lugar na may maraming tao, at ang pakikipag-usap sa malapit ay isang epektibong hakbang sa pagkontrol sa impeksyon (kung hindi ito maiiwasan, magsuot ng mask).

Tungkol sa mga vaccine

Ang pagbabakuna sa trangkaso ay may epekto ng pagsugpo sa pagsisimula ng sakit sa isang at pagpigil sa malubhang sintomas. Ito ay itinuturing na partikular na epektibo para sa mga taong mas malamang na magkasakit ng malubha kung sila ay nahawahan ng sakit, tulad ng mga matatanda at mga taong may pinagbabatayan na mga kondisyong medikal. Higit pa rito, sa prinsipyo, para sa mga taong may edad na 13 pataas, isang doses lamang ng pagbabakuna ang isasagawa.