Ang mga kaso ng trangkaso ay dumadami

インフルエンザが流行しています

2023/12/27 Wednesday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

Ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon laban sa coronavirus ay epektibo rin laban sa trangkaso o influenza. Gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon upang mabawasan ang iyong panganib na mahawa.

Magsuot ng mask

Magsuot ng mask kapag bumibisita sa isang institusyong medikal, o kapag bumibisita sa isang institusyong medikal o pasilidad ng pangangalaga ng matatanda kung saan maraming matatanda at ibang taong may mataas na panganib na magkasakit ang naka-confine o nakatira.

Kapag bumibisita sa mga matataong lugar, mabisa rin ang pagsusuot ng mask upang maprotektahan ang sarili sa sakit.

Paghuhugas ng kamay at bentilasyon

Epektibo bilang pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.

Panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa ibang tao

Ang pag-iwas sa mga lugar na hindi maganda ang bentilasyon, mga mataong lugar na may maraming tao, at ang pakikipag-usap sa malapit ay isang epektibong hakbang sa pagkontrol sa impeksyon (kung hindi ito maiiwasan, magsuot ng mask).

Tungkol sa mga vaccine

Ang pagbabakuna sa trangkaso ay may epekto ng pagsugpo sa pagsisimula ng sakit sa isang at pagpigil sa malubhang sintomas. Ito ay itinuturing na partikular na epektibo para sa mga taong mas malamang na magkasakit ng malubha kung sila ay nahawahan ng sakit, tulad ng mga matatanda at mga taong may pinagbabatayan na mga kondisyong medikal. Higit pa rito, sa prinsipyo, para sa mga taong may edad na 13 pataas, isang doses lamang ng pagbabakuna ang isasagawa.

Sanayin ang “Etiquette sa Pag-ubo”

2023/12/27 Wednesday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

「咳エチケット」を実践しましょう

Maraming mga nakakahawang sakit na maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga droplet mula sa ubo at pagbahing, kabilang ang influenza at coronavirus. Ang etiquette sa pag-ubo ay ang kaugaliang takpan ang iyong bibig at ilong ng maskara, tissue, panyo, o manggas kapag umuubo o bumabahing upang maiwasang mahawa ang iba ng mga sakit na ito. Lalo na mahalaga na isagawa ito sa mga tren, sa trabaho, sa paaralan, at sa iba pang mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao.

Tatlong tamang etiqutte sa pag-ubo

  1. Magsuot ng maskara
  2. Takpan ang iyong bibig at ilong ng tissue o pocket tissue
  3. Takpan ang iyong bibig gamit ang loob ng iyong jacket o manggas

Kung ikaw ay uubo o bumahing sa iyong mga kamay, ang virus ay maaaring dumikit sa mga hawakan ng pinto at iba pang mga bagay sa paligid mo na hinawakan mo ng iyong mga kamay. May posibilidad na maipasa ang sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng doorknobs.

Kapag umubo o bumahing, ang mga droplet ay maaaring lumipad ng hanggang 2 metro. Maaari itong kumalat sa iba, kaya takpan ang iyong bibig at ilong ng maskara, scarf, o iba pang mga bagay.

i-click dito  para makita ang pamphlet tungkiol sa etiqutte sa pag-ubo