Notice tungkol sa health insurance at retirement systems

健康保険・厚生年金保険の制度のお知らせ(会社に勤めている人へのお知らせです)

2024/02/02 Biyernes Anunsyo, Kalusugan

(Ito ay isang paalala para sa lahat ng mga nagta-trabaho sa isang kumpanya)

Ang insurance rate (hokenryo – 保険料) na binabayaran para sa health insurance at retirement insurance ay natutukoy ang halaga depende sa buwanang suweldo at iba pang bayarin (bilang pangkalahatang tuntunin, kung mataas ang halaga ng suweldo at iba pang bayarin, mas tataas ang halaga na kailangan bayaran sa insurance).

Sa pangkalahatan, ang rate ng insurance (ang halagang kailangan nating bayaran) ay natutukoy ang halaga base sa sweldo ng tatlong buwang, ito ay ang Abril, Mayo at Hunyo.

* Binabase ang magiging halaga ng insurance sa buwanang average ng tatlong buwan ng Abril, Mayo at Hunyo.

Gayunpaman, kung matutugunan ang ilang partikular na kundisyon, pinapayagan ng system ang mga rate ng insurance (ang halagang kailangan nating bayaran) na matukoy ng average na buwanang kita sa buong taon.

* Ang halaga ay natutukoy sa average na buwanang suweldo mula Hulyo ng nakaraang taon hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon.

Ang sinumang gustong gumamit ng sistemang ito ay dapat kumunsulta sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan.

[Sanggunian] Website ng Japan Retirement Service (Nihon Nenkin Kiko – 日本年金機構), sa wikang Japanese lamang

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html

Mga Madalas Itanong tungkol sa Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente  (MieCo) 5-8

2024/02/02 Biyernes Anunsyo, Kalusugan

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のよくある質問 5~8

Ang Mie Prefecture ay mayroong consultation center para sa mga dayuhang residente. Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga madalas itanong at ang kanilang mga sagot.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa MieCo, i-click dito.

Para sa MieCo FAQs 1-4, mag-click dito.

Tanong 5

Mayroon bang anumang mga benepisyong makukuha kung hindi ako makapagtrabaho dahil sa sakit o pinsala?

Sagot 5

Kung naka-enroll ka sa social insurance (Shakai hoken), maaari kang mag-apply para sa sick pay (Shoubyou Teatekin – 傷病手当金). Maaari mong hilingin sa iyong kumpanya na hilingin ito, o maaari mo itong hilingin sa iyong sarili.

Tanong 6

Hindi ako makapag-appointment sa ospital dahil available lang sila sa Japanese. Anong gagawin ko?

Sagot 6

Ang koponan ng Mieco ay maaaring mag-iskedyul ng appointment para sa iyo. Sa kasong ito, kakailanganin nilang matanggap ang iyong personal na data. Padadalhan ka ng center ng email na may kasamang oras ng appointment at isang mapa ng lokasyon sa iyong katutubong wika.

Tanong 7

Gusto kong malaman ang tungkol sa mga klase sa Hapon sa Mie Prefecture.

Sagot 7

Ang website ng Mie International Foundation (MIEF) ay may listahan ng mga Japanese class sa bawat lungsod na may mga address, numero ng telepono at bayad.

Pakitingnan dito: http://mief.or.jp/wp/sp/kyoshitsumap/

Tanong 8

Gusto kong kumuha ng Japanese class, ngunit hindi ako makakagawa ng konsultasyon sa telepono. Anong gagawin ko?

Sagot 8

Tutulungan ka ng MieCo sa mga katanungan sa telepono. Sa kaso ng mga klase ng wikang Hapon sa Asto Tsu Building, tutulungan ka ng MieCo sa lugar kapag kailangan mong makipag-usap sa superbisor ng klase.