(Oktubre/2021) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2021年10月)県営住宅の定期募集

2021/10/07 Huwebes Anunsyo, Paninirahan

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Hulyo
Oktubre 1 (Biyernes) ~ Oktubre 31 (Linggo), 2021

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

Ang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga patakaran at regulasyon sa pabahay ng prefectural ay maaari ding matagpuan ang pag-click dito (sa japanese lang).

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang ika-unang Miyerkules ngbuwan pagkatapos ng buwan na mabuo ang bilang ng mga na-solicit na aplikasyon. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Oktobre 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office Araw ng bunutan Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city) TEL: 059-222-6400


Panahon ng Pagpapatupad ng Panukala upang Maiwasan ang Pagbalik ng mga Kaso sa Mie Prefecture (Oktubre 1 hanggang Oktubre 14, 2021)

2021/10/07 Huwebes Anunsyo, Paninirahan

三重県リバウンド阻止重点期間(2021年10月1日~14日)

Ang bilang ng mga bagong kaso ng coronavirus sa Mie Prefecture ay bumababa mula pa noong Setyembre salamat sa tulong ng lahat ng mga residente.  Gayunpaman, ang imprastrakturang pang-medikal ay nananatiling labis na nahihirapan.

Samakatuwid, tinukoy ng gobyerno ng Mie ang ika-1 hanggang ika-14 ng Oktubre, 2021 bilang “Panahon ng Pagpapatupad ng mga Panukala upang Maiwasan ang Pagbalik ng mga Kaso as Mie Prefecture (Mieken Rebound Soshi Juten Kikan – 三重県リバウンド阻止重点期間)”, sa wikang Japanese lamang, sa buong  ang lalawigan.

Hiniling ng mga awtoridad ang kooperasyon ng lahat.

Sa lahat ng mga residente ng Mie Prefecture

 1. Kapag lalabas, iwasan ang matao na lugar at busy na mga oras.
 2. Huwag pumunta sa mga rehiyon sa labas ng prefecture kung saan tumataas ang mga kaso (maliban kung sakaling matindi ang pangangailangan).
 3. Huwag kumain kasama ng maraming tao at ng mahabang oras, kahit sa mga barbecue, camping at iba pang mga panlabas na aktibidad.
 4. Kapag masama ng iyong pakiramdam, iwasang umalis sa bahay at iwasang makipag-ugnayan sa ibang tao, gumamit ng magkakahiwalay na silid at magsuot ng facemask sa loob ng iyong bahay. Mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na ospital sa lalong madaling panahon.
 5. Gumamit ng Go To Eat meal ticket para sa pag-takeout delivery.

Para sa lahat ng mga negosyo

 1. Isara ang restaurant ng 8pm. Ang restaurant na may “Anshin Mieria” ay maaaring makatanggap ng mas maluwag na panukala at maaaring magbukas hanggang 9 pm.
 2. Lahat ng mga restaurant ay dapat gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat.
 3. Sa mga entertainment facilities, kailangang pagbawalan na makapasok ang mga taong ayaw sumunod sa mga hakbang sa pag-iingat (pagsuot ng facemask, pag disinfect ng mga kamay, atbp.).
 4. Kumuha ng “Anshin Mieria”, isang sistema ng sertipikasyon ng hospitality at safety facility ng Mie Prefecture, upang paigtingin ang mga hakbangin sa pag-iwas sa mga restaurant at tourist facilities.

Consultation desks

 • Kung nagkakaproblema ka dahil sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Mie Foreign Resident Consultation Center (TEL: 080-3300-8077).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag nahihirapan ka sa pagkuha ng reservations para sa vaccination:

Tumawag sa Mie’s Coronavirus Vaccine Consultation Line for Foreigners (TEL: 080-3123-9173).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag may mga katanungan tungkol as side effects ng coronavirus vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.