Mie Omoiyari Parking Usage Permit System ~ Pag-extending ng period sa paggamit ng parking para sa mga buntis at mga nagpapadede na nanay ~

三重おもいやり駐車場利用証制度について ~妊産婦の利用期間を延長します~

2023/03/13 Monday Anunsyo, Kaligtasan

Ang Mie Prefecture ay nagi-isyu ng mga certificate ng paggamit ng “Omoiyari Parking lot” sa mga taong may kapansanan, mga matatandang nangangailangan ng pangangalaga, mga buntis, mga injured, at iba pang nahihirapang maglakad.

Kapag gumagamit ng Omoiyari Parking Lot, mangyaring i-post ang iyong usage card sa rearview mirror, atbp., upang madali itong makita mula sa labas ng kotse.

Mula Abril 1, 2023, papalawigin ang panahon kung kailan magagamit ng mga buntis at nagpapadedeng ina ang pasilidad upang makalabas sila kasama ang kanilang mga sanggol nang walang pag-aalala.

Bago ang extension: Mula sa pagkuha ng handbook ng kalusugan ng ina at anak(boshi kenko techo) hanggang 1 taon at 6 na buwan pagkatapos ng panganganak

Pagkatapos ma-extend: Mula sa pagkuha ng Mother and Child Health Handbook(boshi kenko techo) hanggang 2 taon pagkatapos ng panganganak

Sa kaso ng multiple birth (kambal, triplets, atbp.), hanggang 3 taon pagkatapos ng kapanganakan.

i-click  dito para makita ang leaflet (serbisyo sa Japanese lang) na nagpapalawig ng panahon ng paggamit para sa mga buntis at nagpapadedeng ina.

Tungkol sa mga pamamaraan ng aplikasyon ng extension

  1. Simula Marso 1, 2023 (Miyerkules), ang Child and Welfare Department Community Welfare Division (Kodomo Fukushi-bu Chiiki Fukushi-ka) ay magsisimulang tumanggap ng mga paunang aplikasyon (mga elektronikong aplikasyon at mga aplikasyon sa koreo lamang).
  2. Mula Abril 3, 2023 (Lunes), ang Child and Welfare Department Community Welfare Division, mga prefectural welfare office (Hokusei, Takidokai, Kihoku, Kinan), mga pampublikong health center (Suzuka, Tsu, Matsusaka, Iga ), at ang aplikasyon ( electronic application, mail application, window application) ay tatanggapin sa counter na namamahala sa bawat munisipalidad.

*Para sa mga detalye sa system,  pakitingnan ang flyer (serbisyo sa wikang Japanese lang) o ang prefectural website (https://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526_00001.htm), serbisyo sa wikang Japanese lang.

Kung kailangan mo ng tulong sa wikang banyaga, mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Counseling Support Center for Foreigners (MieCo).  Ang numero ng telepono ay 080-3300-8077.

 Impormasyon sa pakikipag-ugnayan (sa wikang Japanese lamang)

Mie Prefecture Child and Welfare Department Community Welfare Division

Numero ng telepono: 059-224-3349

Tungkol sa paggamit ng mask from March 13, 2023

2023/03/13 Monday Anunsyo, Kaligtasan

2023年3月13日からのマスク着用について

Hanggang ngayon, alinsunod sa mga regulasyong itinakda ng Ministry of Health, Labor and Welfare, ang munisipalidad ay karaniwang hinihiling sa mga tao na magsuot ng mga mask sa indoors at ng pagsusuot nito sa labas ay opsyonal.  Gayunpaman, mula Marso 13, 2023, ang paggamit ng mask ay nasa indibidwal na pagpapasya.

(Kosei Rodo-sho) i-click dito para sa leaflet (created by the Ministry of Health, Labor and Welfare)

Gayunpaman, sa mga sumusunod na kaso, inirerekomenda na magsuot ng mask.

  • Kapag bumibisita sa isang institusyong medikal
  • Kapag bumibisita sa mga institusyong medikal o pasilidad para sa mga matatanda kung saan maraming tao na may mataas na panganib na magkasakit ng malubha, tulad ng mga matatanda, ay naospital at/o nakatira
  • Kapag ang isang empleyado ng isang institusyong medikal o pasilidad para sa mga matatanda ay nagtatrabaho
  • Nakasakay sa mataong train o bus (hindi kasama ang mga limited express train, highway bus, charter bus, atbp., kung saan halos lahat ng pasahero ay naka-upo)
  • Kapag nakakasalamuha ang mga matatandang nasa mataas na panganib na magkasakit nang malubha o mga taong may pinag-uugatang sakit, inirerekomenda ang pagsusuot ng maskara upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus

Mangyaring patuloy na magsagawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon tulad ng pag-ventilate sa mga panloob na lugar.  Gayundin, maging maagap tungkol sa mga pagbabakuna.

  • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Linya ng Konsultasyon sa Bakuna ng Coronavirus para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Mga oras ng serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Wika na suportado: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

  • Kung nahihirapan ka dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture

TEL: 080-3300-8077

Mga oras ng serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Wika na suportado: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese