Tungkol sa paggamit ng mask from March 13, 2023

2023年3月13日からのマスク着用について

2023/02/27 Monday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

Hanggang ngayon, alinsunod sa mga regulasyong itinakda ng Ministry of Health, Labor and Welfare, ang munisipalidad ay karaniwang hinihiling sa mga tao na magsuot ng mga mask sa indoors at ng pagsusuot nito sa labas ay opsyonal.  Gayunpaman, mula Marso 13, 2023, ang paggamit ng mask ay nasa indibidwal na pagpapasya.

(Kosei Rodo-sho) i-click dito para sa leaflet (created by the Ministry of Health, Labor and Welfare)

Gayunpaman, sa mga sumusunod na kaso, inirerekomenda na magsuot ng mask.

  • Kapag bumibisita sa isang institusyong medikal
  • Kapag bumibisita sa mga institusyong medikal o pasilidad para sa mga matatanda kung saan maraming tao na may mataas na panganib na magkasakit ng malubha, tulad ng mga matatanda, ay naospital at/o nakatira
  • Kapag ang isang empleyado ng isang institusyong medikal o pasilidad para sa mga matatanda ay nagtatrabaho
  • Nakasakay sa mataong train o bus (hindi kasama ang mga limited express train, highway bus, charter bus, atbp., kung saan halos lahat ng pasahero ay naka-upo)
  • Kapag nakakasalamuha ang mga matatandang nasa mataas na panganib na magkasakit nang malubha o mga taong may pinag-uugatang sakit, inirerekomenda ang pagsusuot ng maskara upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus

Mangyaring patuloy na magsagawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon tulad ng pag-ventilate sa mga panloob na lugar.  Gayundin, maging maagap tungkol sa mga pagbabakuna.

  • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Linya ng Konsultasyon sa Bakuna ng Coronavirus para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Mga oras ng serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Wika na suportado: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

  • Kung nahihirapan ka dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture

TEL: 080-3300-8077

Mga oras ng serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Wika na suportado: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

Mga pagsisikap na nauugnay sa edukasyon sa Japanese language sa Mie Prefecture

2023/02/27 Monday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

三重県における日本語教育に関する取組

Mayroong mga Japanese language classes sa maraming lugar ng Mie Prefecture.

Mga Japanese language classes sa Mie Prefecture (website ng Mie Prefecture (website of Mie International Foundation-MIEF)

http://www.mief.or.jp/jp/nihongo_class.html (Japanese)

http://www.mief.or.jp/po/japanese_classes.html (Portuguese)

http://www.mief.or.jp/en/japanese_classes.html (English)

Ang mga lokal na Japanese classes ay hindi lamang mga lugar kung saan ang mga dayuhang residente ay natututo ng wikang Hapon, kundi pati na rin ang mga lugar kung saan ang mga dayuhang residente at mga residente ng Hapon ay maaaring kumonekta sa isa’t isa.  Huwag mag-atubiling bisitahin kami.  Depende sa silid-aralan, maaaring may mga paghihigpit sa lugar ng tirahan ng mag-aaral.  May slots din kami para sa online classes.

Ang mga nahihirapang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga klase sa wikang Hapon ay maaaring sumangguni sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng pagtanggap] Lunes-Biyernes 9:00-17:00

*Tatanggapin din ang mga Linggo hanggang Marso 2023.

[Mga sinusuportahang wika] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese.

Available din ang mga online na mapagkukunan para sa mga mas gustong mag-aral nang mag-isa.

Pag-uugnay at Pagpapalawak ng Buhay sa Japanese (Ahensiya para sa Cultural Affairs – Bunkacho):

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

Para sa mga kasangkot sa pagsuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon, gumawa kami ng isang website upang magbahagi ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa edukasyon ng wikang Hapon.  Mangyaring bisitahin ito.

Platform ng Edukasyon sa Wikang Hapones ng Mie Prefecture

https://lookerstudio.google.com/reporting/859695c1-e488-46fd-8149-1d09effab364/page/FBsxC

Ang Mie Prefecture ay bumalangkas ng “Mie Japanese Language Education Promotion Plan” (Mieken Nihongo Kyouiku Suishin Keikaku – 三重県日本語教育推進計画) upang ang mga dayuhang nakatira sa Mie Prefecture ay matuto ng Japanese, at nagsisikap na mapabuti ang sistema ng pagtuturo ng wikang Hapon sa  pakikipagtulungan sa iba’t ibang entidad sa rehiyon.

Mie Prefecture Japanese Language Education Promotion Plan ~Para sa mga dayuhang nag-aaral ng Japanese bilang residente ~

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500306.htm

*sa wikang Japanese lamang