(July/2024) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2024年7月)県営住宅の定期募集

2024/07/09 Tuesday Anunsyo, Paninirahan

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng July
July 2 (Martes) ~ July 31 (Miyerkules), 2024

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang sa susunod na Miyerkules ng susunod na buwan. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang July 31.

*Simula sa Abril 2020 recruitment, ang mga single-person household ay maaari na ngayong lumipat sa prefectural housing.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

(Gayunpaman, ang mga aplikasyon sa Enero ay tatanggapin sa unang Martes o Biyernes pagkatapos ng Enero 4.)

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city) TEL: 059-222-6400

Mangyaring sumangguni sa sumusunod na URL para sa impormasyon tulad ng “Mga Kwalipikasyon para sa paglipat” at “Mga dapat tandaan tungkol sa paglipat.”

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm

*Lahat ng impormasyon ay nasa Japanese.

Notice tungkol sa driver’s license exam as iba’t-ibang wika

2024/07/09 Tuesday Anunsyo, Paninirahan

外国語での運転免許学科試験についてのお知らせ

Ang exam ay gaganapin sa 20 na wika mula Hulyo 1, 2024

Ang Mie Prefectural Driver’s License Center (Mieken Unten Menkyo Center – 三重県運転免許センター) ay nagsasagawa ng driver’s license academic examinations sa mga wikang banyaga.

Mula Hulyo 1, 2024, maaaring kunin ang theory test sa 20 wika.

Ang mga taong gustong kumuha ng pagsusulit sa isang wikang banyaga ay dapat magpahiwatig sa desk ng pagpaparehistro kapag kinukumpleto ang mga pamamaraan.

Mula Hulyo 1, 2024, ang mga pagsusulit sa teorya ay magiging available sa mga sumusunod na wika.

English, Chinese, Portuguese, Vietnamese, Spanish, Farsi, Korean, Russian, Thai, Tagalog, Indonesian, Khmer, Nepali, Myanmar, Mongolian, Ukrainian, Sinhala, Urdu, Arabic and Hindi.

Uri ng exam

  • Class 1 license (hindi kasama ang mga moped at maliliit na espesyal na sasakyang de-motor)
  • Provisional driver’s license
  • Moped license (English, Chinese, Portuguese and Vietnamese lamang)
  • Class 2 license

* Ang mga paliwanag para sa teoretikal at praktikal na pagsusulit ay ibibigay sa wikang Japanese.

* Kung hindi ka nakakaintindi ng Japanese, dapat may kasama kang interpreter kapag magpaparehistro para sa exam.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang website ng Mie Prefectural Police (sa wikang Japanese lamang).

https://www.police.pref.mie.jp/licence/licence_zyuken.html

Mga detalye ng contact (sa wikang Japanese lamang)

Driver’s License Center (address: Tsu-shi Tarumi 2566)

Numero ng telepono: 059-229-1212

8:30 hanggang 17:00

*Sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday, end of the year New year holiday