Mag-ingat sa Heatsroke!

「熱中症に注意!」について

2016/06/21 Martes Kalusugan, Selection

nechusho

Mula ngayon ay dumadalas na mangyari ang heat stroke dahil sa pag taas ng temperatura. Ang temperatura at humidity ay mataas tuwing tanghali at mahina ang hangin, at kinakailangan ang pap-iingat lalo na kapag ang katawan ay hindi sanay sa init.

Bukod dito, ito ay pwede din mangyari kahit nasa loob ng bahay o kaya habang natutulog kaya’t kailangang maging aware sa mga pagbabago ng pisikal na kondisyon.

Ang heat stroke ay nangyayari kapag ang init ay nakukulong sa loob ng katawan, kapag nasa mainit at humid na environment ng mahabang panahon ay nagkakaroon ng imbalance sa body water at salt kaya’t nagsasanhi ng hindi paggana ng temperature regulation function ng katawan.

 

Kapag nagka-Heat stroke

Magkakaroon ng sintomas tulad ng pagkahilo, pagmamanhid ng kamay at paa, sakit ng ulo, at pagsusuka. May mga malulubha pa na epekto tulad ng pagka wala ng malay at minsan nagsasanhi pa ng kamatayan.

 

Paraan ng pag-iwas sa heat stroke

○Madalas na paginom ng tubig at salinity intake.

○Pagsuot ng manipis na damit

○Kapag lumabas, gumamit ng sombrero o payong

○Pag gamit ng pamaypay o aircon

 

Paggamot sa heat stroke

○Lumikas sa isang malamig na lugar

○Paluwagin ang damit at palamigin ang katawan

○Uminom ng tubig o pag intake ng salinity, atbp.

 

Kapag sakaling hindi magawang makainom ng tubig at may sintomas na pagkawala ng malay, tumawag agad ng ambulansya.

Kapag sa mga taong mahirap makapansin ng pagbabago sa pisikal na kondisyon katulad ng mga matatanda at mga bata ay kinakailangan ang gabay ng mga taong nakapaligid.

Magbigay pansin sa sarili, at sa mga ibang taong nakapaligid para maiwasan ang heat stroke para makapag enjoy ngayong summer.

 

Contact:

Mie Ken Kenko Fukushi-bu Iryo Taisaku-kyoku Kenko-Dzukuri-ka

Mie Ken Health and Welfare Department Medical Countermeasures Stations Health Promotion Division (Sa wikang hapon lamang)

Tel: 059-224-2334  E-mail:kenkot@pref.mie.jp

Mga importanteng impormasyon tungkol sa Pension ng mga residente na naninirahan sa Japan

2016/06/21 Martes Kalusugan, Selection

日本の年金制度について - 将来のことを考え、老後の過ごし方を計画する

Aposentadoria 1Maraming mga dayuhang residente na nakatira dito sa Japan ng maraming taon. Ngunit, mayron bang mga naturang plano ang mga dayuhang residente para sa magiging buhay pagkatapos ng retirement. Ano kaya ang mangyari kapag hindi nakatanggap ng pension, pagkatumanda na at dumaan ang panahon na hindi nakakapagbayad ng insurance.

Napaka-halaga na magplano para sa kinabikasan, kailangang isipin ang sitwasyon pagkatapos ng 20 o 30 na taon. Sa video na ito, ipapakilala namin sainyo ang napakahalagang temang “Nenkin o Pension”

Ang Nenkin ay ang pera na matanggap kapag tumanda na, o kapag nagkaroon ng kapansanan. para masuportahan ang pamumuhay ng mga trabahador na nakapagtrabaho ng mahabang panahon at natugunan ang mga pangunahing kondisyon tulad ng (minimum na eded, tagal ng pagbabayad, atbp.)

Ang sistema ng Pension sa Japan

Sa Japan may Kokumin Nenkin o National Pension (Kokumin hoken kanyū-sha taishō o National Health Insurance subscriber) at ang Kosai Nenkin o Employee pension (shakai hoken kanyū-sha taishō o social insurance subscriber)

Kokumin Nenkin (National Pension)Image2

Ang Koteki Nenkin o Public Pension para sa mga matatanda o kapag nagkaroon ng kapansanan ay ang insurance system na matatanggap pagkatapos ng retirement, kapag nagkaroon ng kapansanan o kapag sakaling namatay ay may matatanggap na pension para sa mga naulilang pamilya

Ang pagsali sa  Kokumin Nenkin

Kapag naninirahan sa Japan na nasa edad na 20 taong gulang pataas hanggang 60 taong gulang, kabilang ang mga dayuhan, ay dapat sumali sa Kokumin Nenkin o National Pension. kailangan din ito na isabay na ipasok kapag may Kosei Nenkin Hoken o Employees Pension Insurance sa lugar ng inyong pinagta-trabahuhan.

Aposentadoria 12Paraan ng pagsali

Upang makasali  sa National Pension, kailangang mag report sa Government office ng inyong lungsod

Pagbabayad ng Insurance Premiums

Hindi alintana sa sinasahod, parehong 16,260yen kada buwan ang bayad (sa taong 2016). makakatanggap ng notisya sa bayarin para sa isang taon tuwing Abril. Magiging exempted kapag mababa kaysa sa inaasahan ang sweldo. Mangyaring kumunsulta sa governmet office.

Rorei Kiso Nenkin  (Basic Pension para sa mga matatanda)Aposentadoria 8

Kapag higit na 25 years na nabayaran ang Insurance fee at panahon na exempted period,atbp. ang Rorei Kiso Nenkin ay matatanggap simula mag 65 years old. Bukod sa basic pension sa mga matatanda mayroon din basic pension para sa may kapansanan at basic pension para sa mga naulilang pamilya. Para sa iba pang impormasyon, mangyaring bumisita sa Nenkin-ka Madoguchi o Pension Division ng inyong lungsod.

Aposentadoria 4Kosei Nenkin Hoken (Employment Pension Insurance)

Ang Kosei Nenkin hoken o Employment Pension Insurance ay sinasalihan ng mga office workers, atbp at dagdag dito ang basic pension ng National Pension na binabayaran sa pamamagitan ng sistema ng (earnings-related pension)

Ang pagsali sa Kosei Nenkin hoken

Kasama ang Kenko Hoken o Health Insurance, hanggat may palaging 5 o higit pang empleyado sa isang kompanya ay napapailalim ang mga empleyado sa Kosei Nenkin Hoken at ang mga dayuhan ay kinakailangan din na sumali.

Ang paraan ng pagsali ay isasagawa sa kompanya kung saan nagta-trabaho. Ang insurance fee ay babayaran ng empleyado at ng kompanya ng tig kalahati o 50%, ang halaga ay magiging depende sa buwanang sweldo at bonuses ng mga manggagawa.

Rōrei kōsei nenkin no kyūfu seido o Benefit plan ng Employee pension for the elderlyImage4

Kapag ikaw ay sumali sa Kosei Nenkin Hoken (at kung nakasali pa sa iba katulad ng insurance period and exempted period at nakapagbayad ng 25 years pataas) at kapag natugunan ang mga kuwalipikasyon para makatanggap ng rōrei kosei nenkin ng national pension, simula sa 65-year-old ay pagkakalooban ng rōrei kiso nenkin at bukod pa sa rōrei kiso nenkin, mayroon din disability pension at pension para sa mga pamilyang naulila. Para sa iba pang impormasyon, mangyaring bumisita sa Shakai Tamotsu Tsutomu-sho.

Aposentadoria 14Dattai Ichiji kin no Seikyū Seido o Billing System ng Lump Sum Payment(Kapag umuwi sa sariling bansa

Ang Kōsei Nenkin Hoken at Kokumin Nenkin ay may biling sistem sa Lump sum payment. Ito ay kapag sumali sa Nenkin ang mga dayuhan na naninirahan sa Japan at kapag nakapagbayad ng insurance premiums ng mahigit na 6 na buwan, at kapag nag-request batay sa nakasaad na proseso kapag aalis na ng Japan pagkatapos ng 2 taong pamamalagi ay pwedeng mabayaran at ma widraw ang Lump sum.

Ang halaga ng bayarin ay depende sa tipo ng insurance at haba ng panahon ng pagbayad.

Para sa iba pang mga impormasyon, mangyaring magtanong sa person-in-charge ng pension sa pinakamalapit na pension office.

At sa pagtataposImage1

Isipin natin ang ating kinabukasan.  karamihan sa mga dayuhan na nakatira sa Japan na hindi makapag desisyon kung mamamalagi dito o hindi, ay nakakapanghinayang na hindi sumali at makapagbayad ng Pension Insurance. Kaya sa huli, mamamalagi dito sa Japan ng matagal na panahon at tatanda nalang ng hindi nakakabayad at walang matatanggap.

At ang Nenkin ay hindi lamang para sa mga matatanda, kundi para din ito sa mga pamilya na mauulila kapag sakaling namatay ang pensioner at para din ito sa mga tao na biglang nagkaroon ng kapansanan.

at kapag umuwi sa sariling bansa, maaring makuha ang insurance premiums na binayaran dito sa Japan.

kaya’t kailangan natin mag life planning ng mabuti. Mag life planning, at syempre para makapag handa sa mga oras na tayo ay mangangailangan.

[Source]

Counsel of Autonomous Bodies for Internationalization

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html