(2019) Pagsasanay language support sa oras ng mga sakuna

2019年 災害時語学サポーター養成研修の受講者を募集します

2019/08/01 Huwebes Seminar at mga events

Bilang isang human resources na may mahalagang papel sa pagsasalin at pagpapaliwanag ng “lunas” sa mga dayuhang residente sa mga evacuation center at multilingual support center na itinatag sa malalaking sakuna, magsasagawa kami ng pagsasanay sa “language support sa oras ng kalamidad”.

  1. Araw at Oras

Ika-1: Setyembre 8, 2019 (Linggo) simula 10am hanggang 4pm

Ika-2: Oktober 13, 2019 (Linggo) simula 10am hanggang 4pm

Ika-3: November 17, 2019 (Linggo) simula 10am hanggang 4pm

Tanghalian break mula 12:00 hanggang 13:00.

  1. Lugar

UST Tsu Training Room A 4F · Conference Room 3F (Tsu-shi Hadokoro-cho 700)

Map information: UST Tsu / Surrounding Map

 Mga kalahok ※Kahit anong nasyonalidad

Portuguese, Espanyol, Chinese, English, Vietnamese at Filipino: May kakayahang makapag interpret at translate sa kada linguwahe

Easy Japanese: Ang mga taong may kaugnayan sa kalamidad, ang mga interesado sa pagsuporta sa mga dayuhan sa oras ng kalamidad, atbp.

  1. Kapasidad

40 katao (mga 5~10 katao kada linguwahe)

  1. Tuition fee

LIBRE

  1. Paraan ng pag-apply

Maaaring punan ang kinakailangang application form at mag-apply by e-mail, fax, o post.※Para sa flyers at Application Form i-click dito (411KB PDF File)

  1. Deadline ng application

Setyembre 4, 2019 (Wed)

* Kapag napuno na ang capacity, ang pagtanggap ay ititigil bago pa man ang application deadline.

  1. Contact address

Koeki Zaidanhojin Mie Ken Kokusai Kōryū Zaidan

(Address: 〒514-0009 Tsu-shi Hadokoro-cho 700 UST Tsu 3rd floor)

Project manager: Uehara, Inoku (Ikari)

TEL: 059-223-5006  FAX: 059-223-5007

E-mail: mief@mief.or.jp

Alam mo ba ang alert level (ng mga sakuna)?

2019/08/01 Huwebes Seminar at mga events

「警戒レベル」を知っていますか?

Mula noong Hunyo 2019, nagbago ang paraan ng paghahatid ng impormasyon sa baha at sediment prevention prevention.  Mula ngayon, ang impormasyon sa paglikas na ibinigay ng mga munisipyo at impormasyon sa klima para sa pag-iwas sa kalamidad na inisyu ng mga lalawigan at pamahalaan ay ibubuod at ihahatid ang “alert level” sa 5 stages.

Ang “alert level” ay saklaw mula 1 hanggang 5 at ang “alert level 5” ay kumakatawan sa pinaka-mapanganib na sitwasyon.  Huwag maghintay hanggang mailabas ang alert level 5!  Dapat magsimula ang bawat isa sa paglisan kung ang “alert level 4” ay inisyu.

 Mga hakbang sa paglisan ayon sa antas ng alerto 1 hanggang 5

  Alerto Antas 1 at 2 – Manatiling alerto at suriin ang mga panukala sa pag-evacuate

Bigyang-pansin ang bagong impormasyon sa kalamidad.  Kumpirmahin ang mga mapanganib na lokasyon sa pamamagitan ng hazard mapa at suriin ang mga lokasyon ng paglisan at kung paano mapupuntahan ang mga ito.

Alert Level 3 – Kailangang mag-evacuate ang mga Seniors, etc.,

Ang mga taong nangangailangan ng mas maraming oras upang lumikas (mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga sanggol, mga bata, atbp.) At ang kanilang mga tagapag-alaga ay dapat na lumikas.  Ang iba pang mga tao ay dapat maghanda upang simulan ang paglisan sa anumang oras.

 Alert Level 4 – lahat ng masa danger zones ay kailangang mag-evacuate

Ang lahat ng nasa danger zone ay dapat pumunta sa isang evacuation site.

* Kung napakapanganib na pumunta sa evacuation site, protektahan ang iyong sarili sa pinakamalapit na ligtas na lugar o ang pinakaligtas na lugar sa iyong tahanan.

 Alert Level 5 – Gumawa ng Pinakamahusay na Desisyon upang Protektahan ang Iyong Buhay

Nagaganap na ang sakuna.  Gumawa ng pinakamahusay na mga desisyon upang maprotektahan ang iyong buhay.

* Tingnan ang pangunahing impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad sa URL sa ibaba.

Mie Info Disaster Prevention Information

https://mieinfo.com/tl/category/video-tg/kurso-tungkol-sa-kalamidad

Bousai Mie.jp (mga impormasyon as wikang Portuguese, Spanish, English, Chinese at Korean)

http://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_index

Reference: Japan Cabinet Alert Level Pamphlet

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/pdf/keikai_level_chirashi.pdf