Magbigay ng inyong opinyon sa intermediate plan ng “Pangkalahatang-ideya ng Paglikha ng Mga Alituntunin para sa Mie Prefecture Multicultural Society (Phase 2)” *We are no longer accepting submissions.

「三重県多文化共生社会づくり指針(第2期)」中間案に対する意見を募集します

2019/12/16 Lunes Anunsyo

Ang “Pangkalahatang-ideya ng Paglikha ng Mga Alituntunin para as Mie Prefecture Multicultural Society (Phase 2)” ay tinukoy sa loob ng taong 2019 at isang intermediate plan ang naipon at naitala.

Samakatuwid, hinihiling namin sa mga bisita ng Mie Info na magkomento sa mga patnubay upang maunawaan namin ang opinyon ng mga residente ng lalawigan.

Tingnan ang mga alituntunin sa pamamagitan ng pag-click dito.

1 Period ng Pagsumite ng Opinyon

December 13, 2019 hanggang January 14, 2020 (5:00pm)

2 Feedback form

Punan ang iyong pangalan, address, number ng telepono at ang iyong mensahe sa form.

I-click dito upang mabuksan ang form

3 Pamamahala ng Personal na Impormasyon

Ang mga komento na isinumite ay gagamitin lamang para sa mga serbisyo na may kaugnayan sa artikulong ito.  Ang personal na impormasyon tulad ng pangalan, address at number ng telepono ay hindi ipa-publish at maayos na po-protektahan alinsunod sa regulasyong Mie Prefecture Personal Information Protection.

4 Paggamit ng mga natanggap na komento

Ang mga komento ay gagamitin bilang isang sanggunian para sa panghuling bersyon.  Ang Lalawigan ng Mie ay magpapahayag din ng opinyon sa mga komento sa website nito.

Ang mga ipinadalang mensahe ay hindi sasagutin nang direkta sa nagpadala.

 • Ang mga opinyon na hindi nauugnay sa artikulo ay hindi ipa-publish.
 • Ang mga magkakatulad na opinyon ay aayusi, pag-iisahin at ipa-publish.
 • Ang mga opinyon na maaaring mapanganib o makakasira sa mga karapatan ng mga indibidwal o legal entities, ang mga competitive na mga posisyon o iba pang mga nakakasirang bagay ay magiging bahagya o ganap na tatanggalin.
 • Ang mga ekspresyon na maaaring mag-udyok ng diskriminasyon o naglalaman ng mga paninirang-puri o diskriminasyong mga termino ay papalitan, babaguhin, iwawasto o tatanggalin.

5 Mga detalye

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500229.htm

Pangkalahatang-ideya ng Paglikha ng Mga Alituntunin para sa Mie Prefecture Multicultural Society (Phase 2) [Intermediate Plan]

2019/12/16 Lunes Anunsyo

三重県多文化共生社会づくり指針(第2期)【中間案】の概要

Para sa pagbuo ng isang lokal na lipunan na may magkakaibang cultural background

Period: Mula as taong 2020 hanggang 2023

Target Audience: Lahat ng mga mamamayan

Paliwanag ng mga Pagbabago sa Mga Alituntunin

 Mga Kalagayang Panlipunan

 • Pag-apruba ng bagong “Tokutei Gino” residence visa (immigration law reform) * Immigration Control and Refugee Recognition Act
 • Hate Speech Act * mga batas upang maisulong ang mga aktibidad upang maalis ang iligal na diskriminasyon laban sa mga dayuhan
 • Diskriminasyon / paghihiwalay ng mga dayuhan
 • Japanese Language Education Promotion Law * mga batas para sa pagsulong ng edukasyon sa wikang Hapon
 • Sustainable Development Goals (SDGs)

Kasalukuyang Sitwasyon ng Mie Prefecture

 • Ang mga dayuhang residente ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng kabuuang populasyon (ika-apat na pinakamalaki sa buong Japan) * Ika-4 na lugar mula sa 47 na mga lalawigan
 • Pag-diversify ng mga nasyonalidad, pagtaas ng permanenteng residente (eijusha) at pagtaas ng mga dayuhang manggagawa.  * Pag-diversify ng mga nasyonalidad = pagtaas ng mga tao na may iba’t ibang nasyonalidad
 • Ika-7 na lugar sa bilang ng mga bata na nangangailangan ng edukasyon sa wikang Hapon;  1st place sa bilang ng mga batang banyaga na nakatala sa mga paaralan na nangangailangan ng edukasyon sa wikang Hapon * Kabilang sa 47 na lalawigan
 • Ang mga Hapon ay nag-diversify na din
 • Ang mababang pag-unawa sa pagbabagong-anyo ng isang lipunang multikultural

Mga Bagong Problema / Mga Hindi Nalutas na mga Problema sa pamamagitan ng Mga Pagsisikap ng Lumang Patnubay

 • Pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon
 • Itakda ang kamalayan ng isang lipunang multikultural
 • Pagsasalin ng impormasyon ng gobyerno atbp / Pagbutihin ang sistema ng konsultasyon
 • Magtaguyod ng tulong para sa ligtas na pabahay ng mga dayuhang residente
 • Malutas ang mga problema ng anumang pangkat ng edad
 • Pagbutihin ang pagtuturo ng wikang Hapon
 • Itaguyod ang “All Mie” * Ang paglahok ng lahat ng mga mamamayan

Pangangailangan at Kahulugan ng isang Multicultural Co-existence

 • Kailangan ng isang lipunan na tumatanggap ng diversity
 • Magbigay ng “Basic Housing Registration” system (住民 基本 台帳 -Jumin Kihon Daicho) anuman ang nasyonalidad
 • Garantiyahan ng karapatang pantao para sa mga dayuhang residente
 • Pagbuo ng isang ligtas na lipunan
 • Pagtaas ng pag-unawa sa multikultural ng mga mamamayan
 • Pagbuo ng isang komportableng lipunan upang mamuhay kung saan iginagalang ang pagkakaiba-iba
 • Pagbabago ng mga rehiyon
 • Promosyon ng innovation (pagbabago)
 • Pagtatag ng isang sustainable at inclusive na lipunan kung saan walang naiwan

Mga pangunahing hakbang

 1. Pagbabahagi ng kaalaman at impormasyon tungkol sa pagkakaisa ng multikultural at kamalayan ng karapatang pantao
 2. Pagbuo ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga dayuhang mamamayan
 3. Pagsulong ng mga plano para sa pagbuo ng isang lipunang multikultural

Mga hakbang

1-1  Ang paggugol ng oras upang makinig sa opinyon ng mga concerned parties

 • Pagsasanay, pagpaplano, mga aktibidad sa kamalayan, atbp.
 • Pagpapanatili ng sistema ng konsultasyon at pagsasalin ng pamahalaan at impormasyon sa pang-araw-araw.
 • Pagsulong ng mga hakbang sa seguridad
 • Mga tulong na ayon sa edad
 • Tumutulong sa komunikasyon sa wikang Hapon
 • Pagsulong ng mga aktibidad upang makabuo ng isang multikultural na rehiyon

Sistema ng Promosyon

 • Mga pagpupulong para sa Promosyon ng Multicultural Coexistence sa Mie (三重県多文化共生推進会議-Mieken Tabunka Kyosei Suishin Kaigi)
 • Mga Pagpupulong ng mga Dayuhang Mamamayan (三重県外国人住民会議-Mieken Gaikokujin Jumin Kaigi)
 • Mga Pagpupulong ng Bansa/Probinsya sa Komunikasyon sa Pagbigay ng Trabaho ng Dayuhang Manggagawa at Mga Kaugnay na Isyu (外国人労働者雇用等に関する国・県連絡会議-Gaikokujin Rodosha Koyo Nado ni Kansuru Kuni/Ken Renraku Kaigi)
 • Mieken Shicho Tabunka Kyosei Working (三重県市町多文化共生ワーキング)
 • Mie Regional Council on Multicultural Coexistence (みえ多文化共生地域協議会-Mie Tabunka Kyosei Chiiki Kyogikai) – Pansamantalang Pangalan

Pagsukat ng Pag-unlad ng Pamamahala

 • Suriin ang taunang pag-unlad at iulat sa Mieken Gaikokujin Jumin Kaigi (三重県外国人住民会議)
 • I-publish ito sa website ng prefecture

Mga layunin (2023)

 • Porsyento ng mga mamamayan na pakiramdam na ang multicultural coexistence ay tumataas sa lipunan: 37.3%
 • Bilang ng mga institusyong medikal na may assistance sa maraming wika sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga medical translator o paggamit ng translator as telepono: 26
 • Porsyento ng mga paaralan na nagbibigay ng gabay sa wikang Hapon sa mga dayuhang mag-aaral na nangangailangan ng gabay sa wika ng Hapones: 100%

Ang imahe ng isang Multicultural Regional Society na target ng Mie Prefecture

 • Ang mga mamamayan na may iba’t ibang background na kultura ay magkakasamang nagtatayo ng isang lipunang multikultural
 • Ang paggamit ng mga pagsisikap sa multicultural coexistence upang malutas ang problema