Gamitin natin ng tama ang ambulansya

救急車を適正に利用しましょう

2022/03/16 Miyerkules Anunsyo, Kaligtasan, Kalusugan

Sa Mie Prefecture, 81,021 katao ang dinala sa ospital sa pamamagitan ng ambulansya noong 2020. Sa mga ito, 51.6% o 41,820 katao, ay mga pasyenteng may bahagyang karamdaman na hindi nangangailang ng emergency.  Gamitin nang mabuti ang mga ambulansya upang ang mga talagang nangangailangan nito ay makakuha ng emerhensiyang pangangalagang medikal.

< Tingnan ang ilan sa mga dahilan kung bakit tinawag ang ambulansya.  Kailangan ba talaga ng ambulansya ang lahat?>

  • Pangangati dulot ng kagat ng lamok
  • Pananakit ng balat dahil sa sunburn pagkatapos magpunta sa beach
  • Nahiwa ng papel ang daliri, ngunit tumigil na ang pagdurugo
  • Wala nang natira sa iniresetang gamot mula sa ospital
  • Ang mga pasyenteng inaasahang maospital ay gustong pumunta sa ospital gamit ang ambulansya
  • Mga pasyenteng ayaw maghintay sa pila sa ospital kaya’t tumawag nalang ng ambulansya

Kung makaranas ka ng anumang kondisyon o sintomas na may matinding pangangailangan, huwag mag-atubiling tumawag sa 119 (sa prinsipyo, ang serbisyo ay sa wikang Japanese lamang).

Mula sa link sa ibaba, makikita mo kung paano tumawag ng ambulansya, mga sintomas na nangangailangan ng ambulansya (mga matatanda at bata), tungkol sa heat stroke, at mga pointer kapag tumatawag ng ambulansya.

Tingnan ang link na ito sa ibaba at gamitin ang impormasyon kung kinakailangan.

 Gabay sa Mga Serbisyo ng Ambulansya (mula sa homepage ng Fire and Disaster Management Agency – Shobocho), sa wikang Tagalog

 Gabay sa Mga Serbisyo ng Ambulansya – Gabay sa Kyukyusha Riyo (mula sa homepage ng Fire and Disaster Management Agency – Shobocho), sa wikang Japanese.

Ang “Reinfection Prevention Priority Period” ng Mie Prefecture (Marso 7, 2022 hanggang Marso 21, 2022)

2022/03/16 Miyerkules Anunsyo, Kaligtasan, Kalusugan

三重県「再拡大阻止重点期間」(2022年3月7日~3月21日)

Bagama’t natapos na ang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon sa Mie Prefecture, kailangan pa ring mag-ingat at gumawa ng mga naaangkop na hakbang.  Inanunsyo ng Mie Prefecture ange “Reinfection Prevention Priority Period ” (Saikakudai Soshi Juten Kikan – 再拡大阻止重点期間), sa wikang Japanese lamang, sa pagitan ng Marso 7 at 21, 2022, at humihingi ng kooperasyon ng lahat.

Ang Marso ay isang buwan na may maraming aktibidad na nagtitipon ng maraming tao dahil as mga graduation, paglipat mula sa lugar ng trabaho, atbp. Mayroon ding pagtaas ng bilang ng mga grupong kumakain sa labas dahil sa mga events tulad ng mga farewell party (soubetsu-kai).  Ang ganitong uri ng event ay nagdaragdag ng panganib ng impeksyon.  Noong kalagitnaan ng Enero, maraming tao ang nahawahan ng virus pagkatapos dumalo sa mga party ng Bagong Taon at mga seremonya ng coming-of-age.

Upang maiwasang bumalik ang virus, hinihiling ng gobyerno sa lahat na gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iwas, tulad ng pagkain na kasama ang kakaunting tao sa maikling oras at palaging magsuot ng facemask.

Ang pagkuha ng ikatlong doses ng bakuna ay isang mabisang paraan ng pagpapababa ng panganib ng impeksyon.  Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang impormasyong “Maaari kang magpareserba para sa ikatlong doses ng bakuna kahit na walang vaccination ticket”.

https://mieinfo.com/tl/nilalaman/anunsyo/vaccine-3rd-dose/index.html

Para sa lahat ng mga residente ng Prefecture

  • Kapag kumakain, isuot muli ang facemask sa oras ng meal break o pagkatapos kumain at iwasang makipag-usap sa ibang tao.
  • Kapag kumakain kasama ang isang grupo, limitahan ang bilang ng mga tao sa bawat mesa hanggang sa 4 na tao.
  • Tapusin ang pagkain sa loob ng 2 oras
  • Pumunta sa mga establisyimento na kinikilala ng “Anshin Mieria”, ang sistema ng sertipikasyon ng hospitality at kaligtasan ng pasilidad ng Mie.
  • Kung natutugunan mo ang mga kondisyon para makatanggap ng ikatlong dose ng bakuna, subukang magpabakuna
  • Kung makaranas ka ng anumang pagbabago sa iyong pisikal na kondisyon, iwasang lumabas at gumawa ng mga hakbang tulad ng pagsusuot ng facemask sa bahay o paggugol ng oras sa isang hiwalay na silid.

Consultation desks

  • Kung nakakaranas ng problema dahil sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie (TEL: 080-3300-8077).

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

  • Kapag nahihirapang makakuha ng reservation sa vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga Foreigners” ng Mie.

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

  • Kapag may katanungan tungkol sa mga side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean at Japanese.