(August 3, 2019) Consumer damage prevention workshop para sa mga dayuhang residente sa Iga

2019年8月3日開催 外国人住民向けの消費者被害防止研修会(伊賀会場)の参加者を募集します

2019/07/03 Wednesday Seminar at mga events

Ang proporsyon ng mga dayuhang naninirahan sa Mie Prefecture ay mataas sa lahat ng mga residente, ang mga dayuhan na namamalagi at permanenteng residente ay lalong dumadami. Sa sitwasyong ito, dumadami din ang kaso na kung saan nasasangkot sa mga problema sa pamimili. Dahil dito, magkakaroon kami ng mga workshop sa mga lugar kung saan maraming mga dayuhang residente, at susuportahan namin upang makapamuhay ng ligtas at may seguridad.

 1. Petsa at oras: August 3, 2019 – 10:30am hanggang 11:30am (simula ng pagtanggap 10:00am)
 2. Venue: Iga Fureai Plaza (Iga-shi Ueno Nakamachi 2976-1)
 3. Tema: Protektahan ang iyong sarili mula sa problema sa kontrata!
  Lecturer:Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi (Mie Prefecture Environment Living Division) ・ Koutsu Anzen-ka Shouhi Seikatsu Center-han (Traffic Safety Section Consumer Life Center)
  Mga nilalaman ng pagsasanay: Mga paliwanag tungkol sa consumer damage prevention na gamit ang multilingual brochure, case example gamit ang DVD, display ng multilingual panel, Q & A atbp.
  ※Mayroon kaming mga interpreter sa Portuguese, Vietnamese, Chinese, Espanyol at Pilipino.
 4. Mga kalahok: Mga dayuhang residente ng Mie Prefecture at ang mga involve sa pagtulong sa mga dayuhang residente.
 5. Participation fee: Libre
 6. Paraan ng pag-apply
  Mangyaring punan ang application form sa likod ng leaflet at ipadala sa Mie International Exchange Foundation sa pamamagitan ng fax oe-mail hanggang Hulyo 26 (Huwebes).
 7. Application / Inquiries
  Koeki Zaidan Hojin Mie-ken Kokusai Koryu Zaidan (Foundation Mie International Exchange Foundation)
  Person in charge: Okumura (奥村) and Ikari (猪狩)
  〒514-0009 Tsu Shi Hadokoro Machi 700 Ast Tsu 3F
  Tel: 059-223-5006  Fax: 059-223-5007  Email: mief@mief.or.jp
  Homepage: http://www.mief.or.jp/
  Para sa Flyers i-click dito
 8.  Sponsor: Mie Prefecture
  Project implementation (Trustee) – Koeki Zaidan Hojin Mie-ken Kokusai Koryu Zaidan (Mie International Exchange Foundation – MIEF)

Ano ang gagawin kapag nagkaroon ng problema sa private rental housing?

2019/07/03 Wednesday Seminar at mga events

民間賃貸住宅に入居するときに困ったら

Kapag umupa ng isang pribadong  rental housing, may mga kaso kung saan ang mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga dayuhan, mga pamilya na may mga bata, atbp., ay nagkakaroon ng problema sa pakikipagkomunikasyon, paghanap ng guarantor (hoshonin) o tinatanggihan ng may-ari dahil sa mga alalahanin tungkol sa  mga sitwasyon pagkatapos makapasok sa uupahan bahay, at iba pang mga sitwasyon.

Upang tulungan ang mga nahihirapan sa pag-upa ng private rental housing na nangangailangan ng suporta sa paglutas ng problema o madaliang resolusyon, ang “Housing and Liaison Committee” (Mie-ken Kyoju Shien Renraku-kai) ay itinatag.  Ito ay isang kooperatibong proyekto sa pagitan ng pamahalaan, mga kompanya ng real estate at mga pribadong grupo ng suporta sa pabahay.

Kung nagkakaroon ka ng problema sa pagpasok ng isang pribadong rental housing, tignan ang mga organisasyong nakalista sa website sa ibaba.

Ang website ng Mie-ken Kyoju Shien Renraku-kai (ang impormasyon sa wikang Portuguese at Spanish ay matatagpuan as ibaba ng post)

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/46339031389.htm

Leaflet ng Mie-ken Kyoju Shien Renraku-kai (nakalista ang mga communication channels, atbp.)

* Japanese only: http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000621684.pdf

Maghanap ng pabahay (Safety Net Jutaku) na hindi aayawan ang mga taong nangangailangang umupa ng bahay sa URL na nakasulat as ibaba (Japanese only)

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

Kokudo Koutsu-sho (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) Gabay sa paghanap ng apartment

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html

Makipag-ugnayan sa:

Mie-ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Sumai Shien-han
TEL: 059-224-2720 (ito ay sa wikang Japanese lamang)
E-mail: jutaku@pref.mie.lg.jp