Ang syphilis ay mabilis na lumalaganap!

梅毒が急増しています!

2023/08/28 Monday Anunsyo, Kalusugan

Protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay!

Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga ulat ng syphilis ay tumataas.

Patuloy itong tumaas mula noong 2010, at tataas pa mula 2021 pataas.

 • Ang mga impeksyon ay pinakalaganap sa mga lalaki na nasa kanilang 20s hanggang 50s at kababaihan na nasa kanilang 20s.
 • Kung ikaw ay nahawaan ng syphilis, maaari kang magkaroon ng maliliit na bukol sa iyong ari o bibig o hindi masakit o makati na pantal sa iyong mga palad o iba pang bahagi.
 • Maaari itong kumalat sa buong katawan.  Bukod pa rito, kahit na mawala ang mga sintomas na ito, nananatiling nakakahawa ang virus.
 • Kung hindi ginagamot, maaaring magkaroon ng mga sugat sa maraming organ gaya ng puso, mga daluyan ng dugo at utak sa loob ng ilang taon hanggang mga dekada, at kung minsan ay maaaring humantong sa kamatayan.
 • Ang impeksyon sa syphilis sa panahon ng pagbubuntis ay lalong mapanganib.  Kapag ang isang buntis ay nahawaan ng syphilis, ang impeksiyon ay hindi lamang nakakaapekto sa ina kundi pati na rin sa fetus sa pamamagitan ng inunan, na maaaring humantong sa patay na panganganak o premature birth, gayundin ang mga abnormalidad sa neurological at buto sa hindi pa isinisilang na bata.  Kahit na walang mga sintomas sa kapanganakan, maaaring magkaroon ng mga sintomas sa ibang pagkakataon.

Tungkol sa pag-iwas, testing at paggamot

 • Ang wastong paggamit ng condom ay maaaring mabawasan ang panganib ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik.
 • Kung mayroon kang mga sintomas o nag-aalala, magpasuri nang maaga upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mahal sa buhay.
 • Ang iyong partner ay maaari ring mahawa. Kung ikaw ay napatunayang nahawaan, ang iyong partner ay dapat ding magpasuri.
 • Kung maagang ginagamot, ang syphilis ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng mga injection o mga oral medication.

I-click dito kung gusto mong magpa test sa isang pampublikong sentro ng kalusugan sa Mie Prefecture

Kung gusto mong kumonsulta sa ibang linguwahe, mangyaring tawagan ang Mieco (Mie Foreign Consultation Support Center).

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Operation hours] Lunes hanggang Biyernes 9:00 hanggang 17:00 (sarado tuwing Sabado, Linggo, pista opisyal, at pista opisyal ng Bagong Taon)

[Mga suportadong wika] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese.

Nais mo bang magpa-HIV test?

2023/08/28 Monday Anunsyo, Kalusugan

HIV検査を受けてみませんか?

Lahat ng mga health center (hokenjo) sa Mie Prefecture ay nag-aalok ng mga konsultasyon sa AIDS at HIV testing.

Bilang karagdagan sa pagsusuri sa HIV, maaari ka ring magpa-test para sa hepatitis B, hepatitis C at syphilis virus.

Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong kalusugan, gamitin ang pagkakataong ito upang magpa-test.

 • Ang test ay anonymous at libre

Available ang mga konsultasyon sa mga karaniwang araw mula 8:30 am hanggang 5:00 pm.

Suriin ang chart sa ibaba para sa mga petsa at oras ng testing.

 • Ano ang HIV at AIDS?

Ang impeksyon sa HIV ay hindi nangangahulugang AIDS.

Ang AIDS ay isang sakit kung saan ang immune system ay humina dahil sa impeksyon sa HIV, at sa kalaunan ay nagkakaroon ng malubhang sakit.

 • Ano ang kasalukuyang kalagayan ng HIV at AIDS?

Ang pagsisimula ng mga sintomas ng AIDS ay maiiwasan sa pamamagitan ng maagang pagtuklas ng impeksyon at pagsisimula at pagpapatuloy ng paggamot, salamat sa mga pagsulong ng medikal.

 • Anong uri ng pagsusuri ang HIV test?

Ang pagsusuri ay isinasagawa sa sumusunod na pagkakasunud-sunod: pagtanggap, konsultasyon bago ang pagsusulit at pagkolekta ng dugo (ilang mls).  Ang resulta ay iniulat pagkatapos ng 1 linggo.

 • Kailan ginagawa ang pagsusuri sa HIV?

Ang mga unang yugto ng impeksyon sa HIV ay maaaring hindi matukoy ng pagsusuri.  Kung gusto mong makatiyak kung ikaw ay nahawaan o hindi, magpasuri ng hindi bababa sa tatlong buwan pagkatapos ng posibleng impeksyon.

Health Centers Telephone (sa wikang Japanese lamang) Araw ng examination at oras (Sarado tuwing Holiday at  New Year holiday sa pagitan ng December 28 at January 3)
Kuwana Hokenjo 0594-24-3625 Tuwing Martes 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Suzuka Hokenjo 059-382-8672 Tuwing Martes (*1)  Mula 9am hanggang 10:30am
Tsu Hokenjo 059-223-5184 Tuwing Martes (*2)  Mula 3pm hanggang 4.30pm
Matsusaka Hokenjo 0598-50-0531 Tuwing una at ikatlong Martes ng buwan (*3)  Mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Ise Hokenjo 0596-27-5137  Tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan (*3)  Mula 9am hanggang 11am
Iga Hokenjo 0595-24-8045  Tuwing una at ikatlong Martes ng buwan (*3)  Mula 9am hanggang 11am
Owase Hokenjo 0597-23-3454  Tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan  Mula 9am hanggang 10am
Kumano Hokenjo 0597-89-6115  Tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan (*3)  Mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Yokkaichi Hokenjo 059-352-0595 Tuwing Miyerkules mula 1pm hanggang 3pm Ikaapat na Miyerkules ng buwan, mula 5:30pm hanggang 7pm

*1 Hanggang sa katapusan ng Agosto, bukas sa una at ikatlong Martes ng buwan

*2 Hanggang sa katapusan ng Setyembre, bukas sa ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan

*3 Kinakailangan ang pagpapareserba