Ang Mie Info ay homepage na nakasalin sa ibat-ibang wika para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan (Mie) at naghahatid ng mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pang araw-araw na pamumuhay, politika at iba pa at maaring basahin (data information) o panoorin sa mga video information.

(Nilalaman)

Nakasalin sa salitang Portuguese, Espanol, Filipino, Intsik, Ingles at Hapon

【Data Information】 Ibat-ibang pagbabalita mula sa Mie na may kinalaman sa pabahay, edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pa katulad ng impormasyon sa mga events at seminar.

【Video Information】 Pagbabalita o news coverage tungkol sa 「Kursong Pang-kalamidad」,「Education series」,「Alamin ang Mie (Pagpapakilala ng mga Lugar pang-turismo sa Mie」, mga importanteng impormasyon, mga impormasyon tungkol sa pamumuhay, event at seminar at iba pa.

Sa taong 2019, ang kompanya ng Portal Mie ang namamahala sa pagbibigay ng mga impormasyon ito.