Về việc đeo khẩu trang của trẻ em

大人のマスク着用について

2022/06/07 Thứ Ba Hội Thảo・sự kiện

về việc đeo khẩu trang dành cho người lớn hãy xem tại đây

Tháng 5 năm 2022, chính phủ đã ra chỉ thị chính sách mới về qui cách đeo khẩu trang

  • Đối với trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, bất kể cự li nào đối với người khác, không cần thiết phải đeo khẩu trang theo luật.
  • Đối với trẻ từ 0 tuổi đến 1 tuổi không khuyến khích đeo khẩu trang, trường hợp trẻ phải đeo khẩu trang, cha mẹ hoặc những người lớn xung quanh hãy luôn chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ.
  • Cũng như học sinh (từ 6 đến 18 tuổi), khi học tiết học thể dục thể thao,khi tham gia các câu lạc bộ vận động, khi tan trường, không cần thiết đeo khẩu trang (cũng có trường hợp ngoại lệ).

Ở ngoài trời (từ 6 đến 18 tuổi)

Có thể giữ cự li 2m với người khác Không thể giữ cự li 2m với người khác
Đối thoại với nhau Không cẩn thiết đeo khẩu trang Khuyên nên đeo khẩu trang
Không đối thoại với nhau Không cẩn thiết đeo khẩu trang Không cẩn thiết đeo khẩu trang

Ở trong phòng (từ 6 đến 18 tuổi)

Có thể giữ cự li 2m với người khác Không thể giữ cự li 2m với người khác
Đối thoại với nhau Khuyên nên đeo khẩu trang Khuyên nên đeo khẩu trang
Không đối thoại với nhau Không cẩn thiết đeo khẩu trang Khuyên nên đeo khẩu trang

Về việc đeo khẩu trang dành cho trẻ em (từ bộ y tế phúc lợi lao động).

Về cách đeo khẩu trang của người lớn

2022/06/07 Thứ Ba Hội Thảo・sự kiện

大人のマスク着用について

về cách đeo khẩu trang dành cho trẻ em hãy xem tại đây

Tháng 5 năm 2022, chính phủ đã ra chỉ thị chính sách mới về qui cách đeo khẩu trang

  • Về việc đeo khầu trang cũng như từ trước đến nay, đối với việc phòng chống lây nhiễm căn bản thì rất quan trọng. Hành động của từng cá nhân đều liên quan đến việc bảo vệ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta và những người thân.
  • Khi ở ngoài trời, trong trường hợp có thể giữ cự li 2m với người khác hoặc không thể giữ cự li với người khác, nếu trường hợp không đối thoại với nhau thì không cần thiết phải đeo khẩu trang.
  • Trong phòng, trong trường hợp có thể giữ cự li 2m với người khác hoặc không thể giữ cự li với người khác, nếu trường hợp không đối thoại với nhau thì không cần thiết phải đeo khẩu trang.
  • Khi gặp người cao niên hoặc khi đi bệnh viện thì nên đeo khẩu trang.

Khi ngoài trời

Có thể giữ cự li 2m với người khác Không thể giữ cự li 2m với người khác
Đối thoại với nhau Không cẩn thiết đeo khẩu trang Khuyên nên đeo khẩu trang
Không đối thoại với nhau Không cẩn thiết đeo khẩu trang Không cẩn thiết đeo khẩu trang

Trong phòng

Có thể giữ cự li 2m với người khác Không thể giữ cự li 2m với người khác
Đối thoại với nhau Khuyên nên đeo khẩu trang Khuyên nên đeo khẩu trang
Không đối thoại với nhau Không cẩn thiết đeo khẩu trang Khuyên nên đeo khẩu trang

Về việc đeo khẩu trang (Văn bản từ bộ y tế phúc lợi lao động)