Link, Copyright at Disclaimer

Patungkol sa Link na ito
Ang bawat wika sa top page ng website na ito ay at ang mismong nilalaman ng link na ito na nasa ibaba ay libre sa sinumang nagnanais gumamit nito.

Index page

(Portuguese)http://www.mieinfo.com/

(Spanish)http://www.mieinfo.com/es/

(Filipino)http://www.mieinfo.com/tl/

(Chinese-simplified) http://www.mieinfo.com/zh-hans/

(English)http://www.mieinfo.com/en/

(Japanese)http://www.mieinfo.com/ja/

Sa pagbubukas nitong website, hindi na kinakailangan ang paunang abiso sa paggamit, subalit kung nagnanais na iugnay ang website na ito sa ibang homepage, kinakailangan na abisuhan ang kinatawan ng Diversity Shakai Suishin-ka (ダイバーシティ社会推進課) sa e-mail na ito  (tabunka@pref.mie.jp) kalakip ang homepage url, at isaad ang pangalan at numerong maaring tawagan.
Kung ang nilalaman ng inyong homepage ay hindi naangkop sa batas at patakaran ng website na ito, hihilingin na burahin ang inyong link sa website.

Patungkol sa Copyright
Ang mga impormasyong nakasaad sa website na ito (mensahe, larawan, palabas o kahit anong nilalaman ng programa) ay  protektado ng copyright law.
Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkopya ng mga impormasyong nakasaad sa website na ito o paggaya ng walang permiso mula sa kinatawan ng Mie, maliban na lang kung ito ay gagamitin para sa「sariling kapakanan」o「bilang quotation references」na kinikilalang legal ayon sa copyright law.

 Disclaimer o Pagpapahayag ng Responsibilidad
・Lubos na pag-iingat man ang ginagawa sa paglalahad ng mga impormasyong nakasaad sa website na ito, hindi ginagarantiya na ang kalidad ng impormasyon ay wasto at bago o kapaki-pakinabang at walang pananagutan ang tagapamahala nito sa anumang bagay na may kinalaman sa paggamit ng mga impormasyong nakasaad dito.
・Sa pag-access sa website na ito, walang pananagutan ang tagapamahala sa anumang pinsala o pagkawala bunga ng paggamit ng mga impormasyong nakasaad dito.
・Maaring baguhin o burahin ng tagapamahala ang mga impormasyon nakasaad sa website na ito ng walang babala at hindi nito pananagutan ang masamang epektong dulot ng pagbabago o pagkawala ng impormasyon.
・Maaari mang iugnay ang website na ito sa iba pang website, hindi ginagarantiya ang nilalaman ang impormasyong nakasaad sa mga website na ito, kabilang na ang personal na impormasyon.