Tungkol sa Covid-19 vaccination (Pahintulot/Pag-iingat matapos ang pagbabakuna/Health Harm Relief System)

新型コロナワクチン接種について(同意・接種後の注意・健康被害救済制度)

2022/12/16 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Pahintulot bago makatanggap ng vaccination

Ang mga Coronavirus vaccine ay boluntaryong ibinibigay sa mga nakatanggap ng sapat na impormasyon tungkol sa mga epekto at panganib ng mga side effect, at sumasang-ayon na tumanggap ng bakuna.  Ang pagbabakuna ay hindi sapilitan!

Kung ang taong babakunahan ay wala pang 16 taong gulang, bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang isang guardian (taong may awtoridad ng magulang o legal guardian) ay dapat samahan ang bata at may pirma ng guardian ang medical examination form. Hindi mabibigyan ng vaccine kapag walang pahintulot ng magulang.  Ang mga bakuna ay hindi maaaring ibigay nang walang pirma.

Pangangalaga matapos ang vaccination

Pagkatapos mabakunahan ang bata, dapat obserbahan ng pamilya ang sitwasyon at gumawa ng hakabang ayon sa mga sintomas.  Kung nahihirapang huminga, may pamamaga sa katawan, walang ganang kumain o masama ang pakiramdam o kung patuloy na nakakaramdam ng anumang kakaiba, mangyaring pumunta sa ospital.

Relief System kapag Nagkaroon ng Adverse Reaction Matapos Mabakunahan (Yobo Sesshu Kenkou Higai Kyusai Seido – 予防接種健康被害救済制度)

Sa pangkalahatan, ang pagbabakuna ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan (tulad ng sakit o kapansanan) dahil sa mga side effect.  Ito ay napakabihirang ngunit dahil ang mga sintomas na ito ay hindi maalis, mayroong isang sistema ng tulong.

Ayon sa sistema ng pagtulong, ang suporta (mga gastos sa medikal, pensiyon para sa kapansanan, atbp.) ay makukuha kung sakaling ang pagbabakuna ay magdulot ng pinsala sa kalusugan at nangangailangan ng paggamot sa isang institusyong medikal o mag-iwan ng kapansanan, batay sa Preventive Vaccination Law (Yobo Sesshu-ho).

Tungkol sa pagbabakuna laban sa covid, maaari kang makatanggap ng tulong batay sa Preventive Vaccination Law kung makakaranas ka ng pinsala sa iyong kalusugan.

Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center (Shingata Coronavirus Vaccine Fuku Hanou Soudan Madoguchi – 新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口)

TEL: 059-224-3326

Mga Support languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese

I-click dito upang makita ang higit pang mga detalye tungkol sa Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center

 • Kung nakakaranas ka ng mga problemang nauugnay sa vaccine at/o nangangailangan ng tulong sa pag-pareserve ng vaccination:

Tawagan ang “ Vaccine Consultation Line ng Mie para sa mga Foreigners– Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Opening hours: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung nahihirapan ka dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Mga Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

Anunsyo para sa vaccine laban sa Covid-19 para sa mga Bata sa pagitan ng 6 na buwan at 4 na taong gulang

2022/12/16 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

生後6か月から4歳生後の子どもへの新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

Vaccination period

Oktubre 24, 2022 hanggang Marso 31, 2023 (scheduled)

* Kung gusto mong matanggap ang unang pagbabakuna (ika-1, ika-2 at ika-3 na dosis) sa panahong ito, sa prinsipyo, kakailanganin mong matanggap ang iyong unang pagbabakuna bago ang Enero 13, 2023.

Mga target na tao

Mga bata mula 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang

*Mula sa araw bago ang ika-6 na buwan pagkatapos ng kapanganakan hanggang dalawang araw bago ang ika-5 na kaarawan

Klase ng vaccine, doses, agwat sa pagitan ng mga vaccination at iba pang mga detalye

  First vaccination (1st, 2nd at 3rd doses)
Vaccine Pfizer vaccine (for children between 6 months and 4 years)
Doses 3 doses (ang three doses ay ang kompletong vaccination)
Agwat sa pagitan ng mga vaccination Sa pagitan ng first at second dose: 3 weeks total. Sa pagitan ng second at third dose: mahigit 8 weeks
Edad para makatanggap ng vaccine Mga bata sa pagitan ng 6 na buwan at 4 na taong gulang sa araw ng first dose

Vaccination sites

Maaari kang magpa vaccine sa isang institusyong medikal o sa vaccination sites ng munisipyo kung saan ka nakatira.

*Para sa impormasyon tungkol sa mga institusyong medikal at mga lugar ng vaccination sa iyong munisipalidad, makipag-ugnayan sa opisina ng munisipyo.

i-click dito upang ma-access ang mga link sa website ng bawat munisipalidad

Mga dokumentong dadalhin sa araw ng vaccination

 1. Mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan (my number card, health insurance card, atbp.)
 2. Mga nilalaman ng sobre na ipinadala ng munisipyo sa iyong mailbox. Ang vaccination card (sesshuken – 接種券) at ang medical examination form (yoshinhyo – 予診票) ay ipinadala sa sobre.
 3. Maternal and Child Health Handbook (Boshi Kenko Techo – 母子健康手帳), kung meron

 Tungkol sa araw ng vaccination

 • Ang bata ay dapat na may kasamang tagapag-alaga (mga magulang o legal na guardian) na maaaring dumalo para sa pagsusuri at pagbabakuna. Kung hindi kayang samahan ng tagapag-alaga ang bata, maaaring samahan siya ng isang miyembro ng pamilya o ibang tao na nakakaalam ng kalagayan ng kalusugan ng bata nang may pahintulot mula sa tagapag-alaga (sa ilang mga kaso, kailangang magpakita ng power of attorney).
 • Sa araw ng pagbabakuna, ipasuot as bata ang damit na madaling ipakita ang mga balikat o hita.  Ang mga batang wala pang 1 taong gulang ay dapat mabakunahan sa hita.
 • Kung mayroon kang lagnat na 37.5 degrees o mas mataas, o kung masama ang pakiramdam, hindi ka maaaring magpa bakuna.  Mangyaring makipag-ugnayan as vaccination site upang kanselahin ang iyong reservation.

 Ibang pang detalye

 • Hindi na kailangang magbukas ng agwat sa pagitan ng bakuna sa influenza at bakuna sa covid.
 • Bilang pangkalahatang tuntunin, kung mabakunahan ka laban sa mga sakit maliban sa trangkaso, kailangan mong maglaan ng 13 araw o higit pa para sa pagbabakuna ng coronavirus.
 • Maaari kang mabakunahan nang libre.

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vaccine Sesshu Hotline

059-224-2825

 Consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga problemang nauugnay sa bakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Linya ng Konsultasyon sa Bakuna ng Coronavirus para sa mga Dayuhang Mie” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

  Kung ikaw ay nahihirapan dahil sa coronavirus:

  Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture

TEL: 080-3300-8077

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese