Ang “Reinfection Prevention Priority Period” ng Mie Prefecture (Marso 7, 2022 hanggang Marso 21, 2022)

三重県「再拡大阻止重点期間」(2022年3月7日~3月21日)

2022/03/11 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Bagama’t natapos na ang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon sa Mie Prefecture, kailangan pa ring mag-ingat at gumawa ng mga naaangkop na hakbang.  Inanunsyo ng Mie Prefecture ange “Reinfection Prevention Priority Period ” (Saikakudai Soshi Juten Kikan – 再拡大阻止重点期間), sa wikang Japanese lamang, sa pagitan ng Marso 7 at 21, 2022, at humihingi ng kooperasyon ng lahat.

Ang Marso ay isang buwan na may maraming aktibidad na nagtitipon ng maraming tao dahil as mga graduation, paglipat mula sa lugar ng trabaho, atbp. Mayroon ding pagtaas ng bilang ng mga grupong kumakain sa labas dahil sa mga events tulad ng mga farewell party (soubetsu-kai).  Ang ganitong uri ng event ay nagdaragdag ng panganib ng impeksyon.  Noong kalagitnaan ng Enero, maraming tao ang nahawahan ng virus pagkatapos dumalo sa mga party ng Bagong Taon at mga seremonya ng coming-of-age.

Upang maiwasang bumalik ang virus, hinihiling ng gobyerno sa lahat na gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iwas, tulad ng pagkain na kasama ang kakaunting tao sa maikling oras at palaging magsuot ng facemask.

Ang pagkuha ng ikatlong doses ng bakuna ay isang mabisang paraan ng pagpapababa ng panganib ng impeksyon.  Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang impormasyong “Maaari kang magpareserba para sa ikatlong doses ng bakuna kahit na walang vaccination ticket”.

https://mieinfo.com/tl/nilalaman/anunsyo/vaccine-3rd-dose/index.html

Para sa lahat ng mga residente ng Prefecture

 • Kapag kumakain, isuot muli ang facemask sa oras ng meal break o pagkatapos kumain at iwasang makipag-usap sa ibang tao.
 • Kapag kumakain kasama ang isang grupo, limitahan ang bilang ng mga tao sa bawat mesa hanggang sa 4 na tao.
 • Tapusin ang pagkain sa loob ng 2 oras
 • Pumunta sa mga establisyimento na kinikilala ng “Anshin Mieria”, ang sistema ng sertipikasyon ng hospitality at kaligtasan ng pasilidad ng Mie.
 • Kung natutugunan mo ang mga kondisyon para makatanggap ng ikatlong dose ng bakuna, subukang magpabakuna
 • Kung makaranas ka ng anumang pagbabago sa iyong pisikal na kondisyon, iwasang lumabas at gumawa ng mga hakbang tulad ng pagsusuot ng facemask sa bahay o paggugol ng oras sa isang hiwalay na silid.

Consultation desks

 • Kung nakakaranas ng problema dahil sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie (TEL: 080-3300-8077).

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kapag nahihirapang makakuha ng reservation sa vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga Foreigners” ng Mie.

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kapag may katanungan tungkol sa mga side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean at Japanese.

Mag-ingat sa sunog!

2022/03/11 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

火災を起こさないように気をつけましょう

Sa panahon ng taglamig, may mataas na posibilidad ng paglitaw ng sunog.  Sa pagitan ng Marso 1 at 7, 2022, gaganapin ang “Spring National Fire Prevention Campaign” (Shunki Zenkoku Kasai Yobo Undo – 春季全国火災予防運動).  Sa panahong ito, suriin ang mga fire alarms ng iyong tahanan.  Gayundin, gumawa ng naaangkop na mga hakbang upang maiwasan ang sunog.

Tungkol sa residential fire alarms

Ayon sa Fire Service Act at sa mga regulasyon sa pag-iwas sa sunog ng bawat munisipalidad, ipinag-uutos na maglagay ng “residential fire alarms” sa bawat bahay sa prefecture.  Ang mga residential fire alarms ay mga tool na nagpoprotekta sa iyong pamilya at tahanan mula sa sunog sa pamamagitan ng pagpapatunog ng alarm kung sakaling magkaroon ng sunog.

Kung wala pang fire alarm ang iyong bahay, mag-install ng alarm.  Sa mga bahay na mayroon nang residential fire alarm na naka-install, i-verify kung ito ay gumagana nang maayos.  Ang battery life ay humigit-kumulang 10 taon.

Mag Install ng Home Fire Alarm (Flyer)

10 puntos upang maiwasan ang sunog at maging ligtas ang buhay

 1. Huwag manigarilyo kapag nasa kama o nakahiga
 2. Huwag maglagay ng mga nasusunog na materyales malapit sa mga kerosene stove
 3. Palaging manatiling malapit sa stove kapag ginagamit ito
 4. Linisin ang alikabok mula sa mga saksakan at tanggalin ang hindi nagamit na mga kurdon
 5. Gumamit ng mga heater at stove na may mga safety device
 6. Regular na siyasatin ang mga alarma sa sunog sa tirahan
 7. Panatilihing malinis at maayos ang mga silid at gumamit ng hindi masusunog na damit, kurtina at kama upang maiwasan ang pagkalat ng apoy
 8. Maglagay ng fire extinguisher at tingnan kung paano ito gamitin
 9. Ang mga matatanda at mga taong may kapansanan ay dapat laging alam ang tungkol sa mga ruta at pamamaraan ng paglikas
 10. Makilahok sa mga pagsasanay sa pag-iwas sa kalamidad sa rehiyon kung saan ka nakatira at gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas sa sunog

 10 puntos para protektahan ang iyong buhay mula sa mga sunog sa bahay (mga flyer), mula sa website ng Fire and Disaster Management Agency (Shobo-cho – 消防庁)