Deklarasyon ng Mie Prefecture Tungkol sa Pag-iwas sa Coronavirus (Enero 12 hanggang Enero 31, 2022)

三重県新型コロナウイルス「感染拡大阻止宣言」2022年1月12日~2022年1月31日

2022/01/17 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Mula noong simula ng Enero 2022, unti-unting tumataas ang bilang ng mga kaso ng coronavirus.  Noong nakaraang linggo, 8 sa 100,000 katao ang nahawahan ng coronavirus.  Papasok tayo sa taglamig at ang bilang ng mga beses na tayo ay gumugugol sa loob ng bahay ay dumadalas, kaya ang mga awtoridad ay nag-aalala tungkol sa posibilidad ng pagtaas ng impeksyon.

Samakatuwid, kakailanganing magpatuloy sa mga pamamaraan upang labanan ang coronavirus.

 Deklarasyon ng Mie Prefecture Tungkol sa Pag-iwas sa Coronavirus – Mieken Shingata Coronavirus “Kansen Kakudai Soshi Sengen”, sa wikang Japanese lamang

Para sa lahat ng residente ng Mie Prefecture

 • Gamitin nang tama ang facemask, maghugas at magdisimpekta ng mga kamay at daliri, pabutihin ang dalong ng hanging sa kapaligiran at gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas.
 • Ang mga sarado, mataong lugar at/o mga lugar na nangangailangan ng malapitang ugnayan ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon, kaya mangyaring iwasan ang mga naturang lugar.
 • Kung nakakaramdam ka ng anumang pagbabago sa kondisyon ng iyong katawan, iwasang lumabas ng bahay at kumunsulta sa ospital.
 • Kung nag-aalala ka na baka ikaw ay nahawahan, kumuha ng appointment kahit na wala kang mga sintomas.
 • Iwasang pumunta sa ibang prefecture (maliban kung kinakailangan para mapanatili ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan.
 • Kapag kumakain kasama ang ibang tao, isuot ang facemask kapag huminto sa pagkain at kapag tapos ka nang kumain at iwasang magsalita (mokushoku).
 • Ang mga pagkain na kasama ng maraming tao ng mahabang oras ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Kaya, kumain kasama ng 4 o mas kaunting tao sa iisang mesa.
 • Pumunta sa mga establisyimento na accredited ng “Anshin Mieria”, ang hospitality at safety facility certification system ng Mie Prefecture.

Para sa lahat ng residente ng ibang Prefecture

 • Hinihiling sa inyo ng gobyerno ng Mie na bisitahin lamang ang prefecture kung kinakailangan.

Ang Mie Prefecture ay nagsasagawa ng PCR testing sa pamamagitan ng mail (hanggang Pebrero 10, 2022).

Tignan ang iba pang detalye sa pamamagitan ng pag-click dito.

Kung gusto mong makakuha ng bakuna sa unang pagkakataon (una at pangalawang dose), mangyaring tawagan ang “Coronavirus Vaccine InquiHotline” (Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial – みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル): 080-3123-9173

Mga Support Language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Iba pang Consultation Desks

 • Kung ikaw ay nahihirapan dahil sa coronavirus:

Tumawag sa “Mie Foreigners Support Center” (TEL: 080-3300-8077).

Mga Support Language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga epekto ng bakuna:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Mga Support language: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean at Japanese.

(Enero/2022) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2022/01/17 Lunes Anunsyo, Coronavirus

(2022年1月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Enero
Enero 4 (Miyerkules) ~ Enero 31 (Lunes), 2022

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

Ang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga patakaran at regulasyon sa pabahay ng prefectural ay maaari ding matagpuan ang pag-click dito (sa japanese lang).

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang ika-unang Miyerkules ngbuwan pagkatapos ng buwan na mabuo ang bilang ng mga na-solicit na aplikasyon. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Enero 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office Araw ng bunutan Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city) TEL: 059-222-6400