Mga pag-iingat sa panahon ng treatment sa bahay

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(自宅療養中の注意)

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

Sa lahat ng nahawaan ng coronavirus

Maging aware sa mga sumusunod na punto tungkol sa treatment sa bahay.

Ang mga maaaring makalbas para sa minimum na kinakailangang panahon, tulad ng pamimili ng mga groceries, ay ang mga lumipas na ng 24 na oras mula nang humupa ang kanilang mga sintomas, o ang mga walang sintomas at maaaring ganap na maipatupad ang mga sumusunod na aksyon sa pag-iwas sa impeksyon (1) hanggang (3).

 1. Limitahan ang oras ng paglabas at pakikipag-ugnayan sa mga tao
 2. Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon kapag naglalakbay
 3. Gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon tulad ng pagsusuot ng mask kapag lalabas o nakikipag-ugnayan sa iba.

Suriin ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagsukat ng temperatura ng iyong katawan at antas ng oxygen sa dugo (*) dalawang beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi.

(*) Mangyaring tignan dito para sa pagrenta ng pulse oximeter.

Sa prinsipyo, ang pampublikong sentro ng kalusugan ay hindi magsasagawa ng mga obserbasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng telepono para sa mga taong may mababang panganib na magkasakit nang malubha.

Kung sakaling magkaroon ng biglaang pagbabago sa pisikal na kondisyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong institusyong medikal ng pamilya o pampublikong sentro ng kalusugan.

Mangyaring magsuot ng mask at maghugas ng iyong mga kamay sa bahay, at hangga’t maaari ihiwalay ang iyong tutulugan mula sa mga miyembro ng iyong pamilya.

Bilang karagdagan sa regular na pag-ventilate sa silid, mangyaring punasan ng alcohol disinfectant ang mga karaniwang lugar na hinahawakan ng iyong mga kamay.

Labhan ang mga damit ng sabong panlaba (naglalaman ng surfactant) at patuyuin ito ng maigi.

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Survey ng Public Health Centers (Hokenjo) pagkatapos ng Setyembre 9, 2022

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(2022年9月9日以降の保健所による調査について)

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Mula noong Setyembre 9, 2022, inilapat ng Mie Prefecture ang mga hakbang sa pag-iwas sa emerhensiya batay sa Mga Batas sa Nakakahawang Sakit.

Dati, ang lahat ng mamamayang na-diagnose na may coronavirus ay nakatanggap ng notice mula sa mga pampublikong sentro ng kalusugan (hokenjo).  Gayunpaman, pagkatapos ng ika-9 ng Setyembre, ang mga tao lamang na naangkop sa mga item 1 hanggang 5 sa ibaba ang makakatanggap ng notice.

*Makikipag-ugnayan lamang ang Hokenjo sa mga taong nasa ilalim ng item 1 hanggang 5 sa ibaba.

 1. Mga taong mahigit 65 taong gulang
 2. Mga taong nangangailangan ng ospital
 3. Mga taong nasa panganib na magkasakit nang malubha at nangangailangan ng pangangasiwa ng mga therapeutic na gamot para sa coronavirus (mga gamot sa trangkaso, atbp.)
 4. Mga taong nasa panganib na magkasakit nang malubha at nangangailangan ng paggamot sa pamamagitan ng pagbibigay ng oxygen
 5. Mga buntis

Ang mga taong hindi naangkop sa items 1 hanggang 5 ay hindi makakatanggap ng notice.  Suriin ang mga pag-iingat para sa medikal na paggamot at magpagaling sa bahay.

May iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

 • Mga bagay na dapat gawin kung na-diagnose na may Covid-19
 • Mga mahahalagang punto tungkol sa paggamot sa bahay
 • Panahon ng paggamot at pahinga para sa mga taong walang sintomas
 • Panahon ng paggamot para sa mga taong may mga sintomas (maliban sa mga taong nagamot gamit ang mga mechanical respirators)
 • Tungkol sa mga paraan ng paggamot sa covid
 • Paghiram ng pulse oximeter at food delivery service
 • Tungkol sa pagtatapos ng paggamot

Contact information

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng vaccine:

Tawagan  ang “Mie Coronavirus Vaccine Inquiry Line para sa mga Dayuhan ” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.