Survey ng Public Health Centers (Hokenjo) pagkatapos ng Setyembre 9, 2022

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(2022年9月9日以降の保健所による調査について)

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Mula noong Setyembre 9, 2022, inilapat ng Mie Prefecture ang mga hakbang sa pag-iwas sa emerhensiya batay sa Mga Batas sa Nakakahawang Sakit.

Dati, ang lahat ng mamamayang na-diagnose na may coronavirus ay nakatanggap ng notice mula sa mga pampublikong sentro ng kalusugan (hokenjo).  Gayunpaman, pagkatapos ng ika-9 ng Setyembre, ang mga tao lamang na naangkop sa mga item 1 hanggang 5 sa ibaba ang makakatanggap ng notice.

*Makikipag-ugnayan lamang ang Hokenjo sa mga taong nasa ilalim ng item 1 hanggang 5 sa ibaba.

 1. Mga taong mahigit 65 taong gulang
 2. Mga taong nangangailangan ng ospital
 3. Mga taong nasa panganib na magkasakit nang malubha at nangangailangan ng pangangasiwa ng mga therapeutic na gamot para sa coronavirus (mga gamot sa trangkaso, atbp.)
 4. Mga taong nasa panganib na magkasakit nang malubha at nangangailangan ng paggamot sa pamamagitan ng pagbibigay ng oxygen
 5. Mga buntis

Ang mga taong hindi naangkop sa items 1 hanggang 5 ay hindi makakatanggap ng notice.  Suriin ang mga pag-iingat para sa medikal na paggamot at magpagaling sa bahay.

May iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

 • Mga bagay na dapat gawin kung na-diagnose na may Covid-19
 • Mga mahahalagang punto tungkol sa paggamot sa bahay
 • Panahon ng paggamot at pahinga para sa mga taong walang sintomas
 • Panahon ng paggamot para sa mga taong may mga sintomas (maliban sa mga taong nagamot gamit ang mga mechanical respirators)
 • Tungkol sa mga paraan ng paggamot sa covid
 • Paghiram ng pulse oximeter at food delivery service
 • Tungkol sa pagtatapos ng paggamot

Contact information

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng vaccine:

Tawagan  ang “Mie Coronavirus Vaccine Inquiry Line para sa mga Dayuhan ” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.

Mga bagay na dapat gawin kung na-diagnose na may Covid-19

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(診断されたらまずすること)

Kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus, sabihin sa iyong mga miyembro ng pamilya ang mga sumusunod na item:

 • Na na-diagnose ka na may coronavirus
 • Na ang mga miyembro ng pamilya ay malamang na nahawahan din at kailangang iwasang lumabas ng bahay

Ipaalam din sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho at sa mga paaralan at day care center na pinapasukan mo o ng mga miyembro ng iyong pamilya.

May iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Contact information

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng vaccine:

Tawagan  ang “Mie Coronavirus Vaccine Inquiry Line para sa mga Dayuhan ” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.