Anunsyo para sa vaccine laban sa Covid-19 para sa mga Bata sa pagitan ng 6 na buwan at 4 na taong gulang

生後6か月から4歳生後の子どもへの新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

2022/12/16 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Vaccination period

Oktubre 24, 2022 hanggang Marso 31, 2023 (scheduled)

* Kung gusto mong matanggap ang unang pagbabakuna (ika-1, ika-2 at ika-3 na dosis) sa panahong ito, sa prinsipyo, kakailanganin mong matanggap ang iyong unang pagbabakuna bago ang Enero 13, 2023.

Mga target na tao

Mga bata mula 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang

*Mula sa araw bago ang ika-6 na buwan pagkatapos ng kapanganakan hanggang dalawang araw bago ang ika-5 na kaarawan

Klase ng vaccine, doses, agwat sa pagitan ng mga vaccination at iba pang mga detalye

  First vaccination (1st, 2nd at 3rd doses)
Vaccine Pfizer vaccine (for children between 6 months and 4 years)
Doses 3 doses (ang three doses ay ang kompletong vaccination)
Agwat sa pagitan ng mga vaccination Sa pagitan ng first at second dose: 3 weeks total. Sa pagitan ng second at third dose: mahigit 8 weeks
Edad para makatanggap ng vaccine Mga bata sa pagitan ng 6 na buwan at 4 na taong gulang sa araw ng first dose

Vaccination sites

Maaari kang magpa vaccine sa isang institusyong medikal o sa vaccination sites ng munisipyo kung saan ka nakatira.

*Para sa impormasyon tungkol sa mga institusyong medikal at mga lugar ng vaccination sa iyong munisipalidad, makipag-ugnayan sa opisina ng munisipyo.

i-click dito upang ma-access ang mga link sa website ng bawat munisipalidad

Mga dokumentong dadalhin sa araw ng vaccination

 1. Mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan (my number card, health insurance card, atbp.)
 2. Mga nilalaman ng sobre na ipinadala ng munisipyo sa iyong mailbox. Ang vaccination card (sesshuken – 接種券) at ang medical examination form (yoshinhyo – 予診票) ay ipinadala sa sobre.
 3. Maternal and Child Health Handbook (Boshi Kenko Techo – 母子健康手帳), kung meron

 Tungkol sa araw ng vaccination

 • Ang bata ay dapat na may kasamang tagapag-alaga (mga magulang o legal na guardian) na maaaring dumalo para sa pagsusuri at pagbabakuna. Kung hindi kayang samahan ng tagapag-alaga ang bata, maaaring samahan siya ng isang miyembro ng pamilya o ibang tao na nakakaalam ng kalagayan ng kalusugan ng bata nang may pahintulot mula sa tagapag-alaga (sa ilang mga kaso, kailangang magpakita ng power of attorney).
 • Sa araw ng pagbabakuna, ipasuot as bata ang damit na madaling ipakita ang mga balikat o hita.  Ang mga batang wala pang 1 taong gulang ay dapat mabakunahan sa hita.
 • Kung mayroon kang lagnat na 37.5 degrees o mas mataas, o kung masama ang pakiramdam, hindi ka maaaring magpa bakuna.  Mangyaring makipag-ugnayan as vaccination site upang kanselahin ang iyong reservation.

 Ibang pang detalye

 • Hindi na kailangang magbukas ng agwat sa pagitan ng bakuna sa influenza at bakuna sa covid.
 • Bilang pangkalahatang tuntunin, kung mabakunahan ka laban sa mga sakit maliban sa trangkaso, kailangan mong maglaan ng 13 araw o higit pa para sa pagbabakuna ng coronavirus.
 • Maaari kang mabakunahan nang libre.

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vaccine Sesshu Hotline

059-224-2825

 Consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga problemang nauugnay sa bakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Linya ng Konsultasyon sa Bakuna ng Coronavirus para sa mga Dayuhang Mie” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

  Kung ikaw ay nahihirapan dahil sa coronavirus:

  Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture

TEL: 080-3300-8077

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

Request para sa pagtitipid ng enerhiya at kuryente ngayong winter (Disyembre 1, 2022 hanggang Marso 31, 2023)

2022/12/16 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

今冬(2022年12月1日~2023年3月31日)の省エネ・節電のお願い

Noong Oktubre 2022, inanunsyo ng pambansang pamahalaan na bagama’t na-secure nito ang enerhiya na kinakailangan para sa matatag na supply sa lahat ng lugar ng bansa, may posibilidad ng kakulangan sa kuryente.  Upang makapagbigay ng matatag na kuryente, hinihiling ang power saving at manawagan para sa kooperasyon sa pagtitipid ng enerhiya at pagtitipid ng kuryente sa loob ng makatwirang saklaw.

Ang Mie Prefecture ay patuloy na magtatrabaho sa pagtitipid ng enerhiya at kuryente.  Nais naming hilingin sa lahat ng mga residente at mga operator ng negosyo na suriin ang kanilang mga pamumuhay at aktibidad sa negosyo at makipagtulungan sa pagtitipid ng enerhiya at kuryente sa loob ng makatwirang saklaw habang binibigyang pansin ang mga hakbang laban sa impeksyon sa coronavirus.

Bilang karagdagan, kung may mga matatandang tao, mga sanggol o mga taong may mahinang kalusugan sa bahay, hangga’t maaari mangyaring makipagtulungan as pagtitipid habang binibigyang pansin ang kanilang kalusugan.

Halimbawa ng mga pagsisikap sa pagtitipid ng enerhiya

 • Magsuot ng mga patong-patong ng damit upang mapababa ang temperatura ng silid habang pinapainit.
 • Patayin ang mga hindi ginagamit na ilaw.
 • Iwasang mag-overcooling sa refrigerator, magbukas ng pinto nang mas madalas, at huwag mag-overpack ng pagkain.

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Koyo Keizai-bu Shin Sangyo Fukko-ka Energy Seisaku-han (三重県 雇用経済部 新産業振興課 エネルギー政策班)

〒514-8570 Tsu-shi Komei-cho 13

Email: shinsang@pref.mie.lg.jp